is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(2) Bovendien is de seliool gesloten op erkende groote Mohammedaansche feestdagen.

(3) De scholen, waar zich Christen-onderwijzers of Christen-leerlingen bevinden, zijn, indien de schoolcommissie zulks noodig oordeelt, mede gesloten op de erkende Christelijke feestdagen. Op scholen, uitsluitend of bijna uitsluitend door Christen-kinderen bezocht, treden de erkende Christelijke feestdagen in de plaats van de Mohammedaansche en zoodanige scholen kunnen, waar de schoolcommissie het wenschelijk acht, gedurende hoogstens twee dagen worden gesloten ter gelegenheid dat de plaats in dienst wordt bezocht door een Europeeschen voorganger van den godsdienst (1).

(4) Nog kunnen de scholen gesloten worden op algemeen gevierde burgerlijke feestdagen en bij buitengewone plaatselijke feestelijkheden, onder verplichting in het laatste geval, daarvan mededeeling te doen aan het Hoofd van gewestelijk bestuur.

\ Art. 12. (1) Eene vacantie van veertig dagen wordt ver\leend met het begin van de poeasa-maand of in de metAf ohammedaansche streken van dertig dagen met het begin van den oogsttijd, dan wel, voor scholen, waarvan onderwijzers en leerlingen voor het meerendeel Christenen zijn, van medio December tot medio Januari. Wanneer in Christelijke streken vacantie wordt gegeven bij den aanvang van den oogsttijd, wordt tevens eene Kerstvacantie verleend van 24 December tot 3 Januari (2).

(2) Het begin en hét einde van de vacantie worden door de schoolcommissie bepaald.

§ 4. Van het ondertvijzend personeel.

Art. 13. (1) De hoofden der le klasse-scholen voeren den titel van hoofdonderwijzer; die der 2e klasse van onderwijzer.

(2) De hoofden der scholen worden bijgestaan door hulponderwijzers en lcweekelingen.

(3) Wanneer aan eene le klasse-school meer dan één hulponderwijzer aanwezig is, voert één hunner den titel van eersten hulponderwijzer.

Art. 14. (1) Wanneer het aantal leerlingen, dat gemiddeld eene school bezoekt, meer dan 25 bedraagt, wordt het

(1) Aldus luidt deze alinea ingevolge Gouv. besl. 2 September 1897 n<>. 2 (Stbl. 1897 rc°. m).

(2) De laatste zin is aan deze alinea toegevoegd bij art. 3 van Gouv. besl. 17 Juli 1905 n<>. 29 (Stbl. 1905 n». 389).