is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. die niet behoorlijk gevaccineerd zijn, tenzij blijkt, dat zij de natuurlijke kinderpokken hebben gehad of dat in hunne woonplaats de vaccine nog niet geregeld is;

c. die vermoedelijk jonger dan 6 en ouder dan 17 jaren zijn.

' (2) Ook mogen volgelingen van kinderen der aanzienlijke

Inlanders, als zoodanig, gedurende de lessen niet in de school aanwezig zijn.

Art. 25. Toelating van leerlingen die nog geen school hebben bezocht, heeft slechts plaats dadelijk na de in artikel 12 genoemde vacantie (1).

Art. 26. (1) Leerlingen, die reeds eene school der le of 2e klasse hebben bezocht, kunnen dadelijk op eene dergelijke school, zoomede leerlingen der eerstbedoelde scholen op' de laatstgenoemde worden toegelaten.

(2) Het hoofd der school bepaalt, eerst voorloopig en later definitief, in welke klasse een tusschentijds toegelaten leerling plaats nemen zal.

Art. 27. (1) De aanvragen om toelating geschieden aan het hoofd der school.

(2) In de aanvragen moeten de gegevens vermeld staan ter bepaling van het schoolgeld, overeenkomstig- de artikelen 38 en 39.

Art. 28. (1) Yan de aanvragen om toelating tot de laagste klasse dient het hoofd der school uiterlijk één week vóór het einde der in artikel 12 genoemde vacantie eene opgaaf in aan de schoolcommissie, die over de toelating beslist (2).

(2) Andere leerlingen kunnen onmiddellijk, doch onder nadere goedkeuring der commissie, door het hoofd der school worden toegelaten.

Art. 29. W anneer tegen toelating van leerlingen bezwaren bestaan, geeft de commissie daarvan door tusschenkomst van het hoofd der school aan belanghebbenden kennis.

Art. 30 (3).

Art. 31. (1) Éénmaal 's jaars, onmiddellijk voor de in artikel 12 genoemde vacantie, wijst de commissie, gehoord

W Aldus luidt artikel 25 ingevolge art. 1, § VII, van Gouv. besl. 11 Februari 1907 n°. 33 (Stbl. 1907 n<>. 112).

(2) Aldus luidt deze alinea ingevolge art. 1, § VIII, van Gouv. besl. 11 Februari 1907 n». 33 (Stbl. 1907 n<>. 112).

(3) Artikel 30 is vervallen ingevolge Gouv. besl. 25 Maart 1903 n°. 3 (Stbl. 1903 no. 173).