is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artt.

22. Hunne verdeeling in klassen.

23. Voorziening van leermiddelen en schrijfbehoeften.

24. Welke kinderen niet toegelaten mogen worden.

25. Tijd van toelating der kinderen, die nog geene school hebben bezocht.

26. En voor andere kinderen.

27. Van de aanvragen om toelating.

28. Beslissing der schoolcommissiën daarop.

29. Kennisgave aan aanvragers, indien toelating wordt geweigerd.

30. Instelling eener jaarlijksche openbare les.

31. Overgang naar hoogere klassen en het verlaten der school.

32. Uitdeeling van prijzen en getuigschriften.

§ 6. Van de schooltucht.

33. Verwijdering van de lessen wegens onreinheid.

34. Verplichte bijwoning der lessen.

35. Aanwijzing der straffen.

36. Wie de bevoegdheid heeft ze op te leggen.

37. Verwijdering van school wegens ongezeggelijkheid.

§ 7. Van de schoolgelden.

38. Voor de scholen der le klasse.

39. En der 2e klasse.

40. Kostelooze toelating voor de kinderen der onderwijzers.

41. Inning van het schoolgeld en verantwoording er van.

42. Verplichting tot betaling van het schoolgeld.

43. Vrijstelling van schoolgeld, ingeval geen onderwijs is gegeven.

§ 8. Inwerkingtreding der bepalingen.

44. Tijdstip van inwerkingtreding.

SPLITSING VAN DE LAAGSTE KLASSE DER SCHOLEN.

Circ. Dir. O. E. N. 9 Augustus 1904 n°. 13561 aan de Inlandsche Schoolcommissiën (Bijbl. n°. 6067).

Uit de op mijn circulaire dd. 25 April 1903 n°. 6687 ontvangen antwoorden is gebleken dat inderdaad bij verscheidene Inlandsche scholen aanvragen om toelating moeten worden afgewezen wegens gebrek aan plaatsruimte.