is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nummer

van het vak.

Aantal

Vakken of deelen van vakken, die onderwezen te besteden moeten worden. uren per

week.

£ er transport 93A

II. Kekenen: gewone en tiendeelige breuken; samen¬

vatting van het metriek stelsel; rekenen uit het hoofd; schriftelijk rekenen en cijferen; eenvoudigste kenmerken van deelbaarheid; grootste gemeene deeler; kleinste gemeene veelvoud; oppervlakte van rechthoek, driehoek, parallelogram,

trapezium en cirkel; behandeling van het prisma en den cylinder ®V4 (')

III. Schrijven op papier met Latijnsche en eigen karak¬

ters : 3

IV. Aardrijkskunde van Nederlandsch-Indië 2y4

V. Teekenen op de lei, zooveel mogelijk naar voorwerpen uit de omgeving • • • 2V<

VI. Natuurkennis: planten en dieren uit de omgeving;

eenvoudige behandeling van het menschelijk lichaam 1 Va

Totaal 27

OPMERKINGEN.

In streken, waar wel het Riouw-Maleisch voermiddel bij het onderwijs maar toch de landstaal gedeeltelijk voor het onderwijs bruikbaar is, kunnen, op aanwijzing van den betrokken inspecteerenden ambtenaar, de vakken, genoemd sub I en II in de lste, 2ie en 3de klasse, gedeeltelijk in de landstaal onderwezen worden. Op scholen met 4 klassen worden de uren voor elk der vakken sub I, III, IV en V in de 4de klasse met % uur verminderd. Van de vrijkomende uren wordt % uur toegevoegd aan het vak natuurkennis voor een eenvoudige behandeling van het menschelijk lichaam, en 2% uur aan het vak rekenen voor een meer volledige behandeling van de breuken en voor de berekening van de oppervlakte van rechthoek, driehoek, parallelogram en trapezium.

(i) Voor scholen met een schooltijd van 3% uur op Vrijdag wordt dit

getal 7%.