is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Banjaknja moerid pada permoelaan tahoen adjaran sekarang

di kelas I „ „ II „ „ UI

. . IV » VI

Banjaknja moerid jang di masoekkan pada tahoen adjaran jang

telah laloe V*

dari • • •

Djoemlahnja

Banjaknja goeroe

Kelas atau bagian jang moeridnja moelaï menoelis memakai tinta

den 19

Goedgekeurd:

De Inlandsche schoolcommissie,

den 19

De Administrateur van het Depot van Leermiddelen gelieve de aan ommezijde voorkomende artikelen te verstrekken.

Voor den Directeur van Onderwijs en Eeredienst,

De . Inspecteur— het jn]_ on<jerwijs in de afdeeling, Adj .-Inspecteur

Batavia, den 19 .

Heden per

verzonden aan de consignatie van

De Algemeene pakhuismeester.

Batavia, den 19 .

Heden per spoor post verzonden aan het adres der Inlandsche schoolcommissie te

(res. ).

De Administrateur van het depot van leermiddelen,

Yoor ontvangst der toegestane artikelen.

De Inlandsche schoolcommissie te