is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ABONNEMENTSKAARTEN OP DE STAATSSPOORWEGEN VOOR SCHOOLBEZOEK OP SUMATRA.

Gouv. besl. 9 Januari 1906 n°. 10 (Bijbl. n°. 6407).

Gelezen enz.;

Is goedgevonden en verstaan:

Met intrekking van het besluit van 1 Juli 1905 n°. 46 0) te bepalen, dat het daarbij omschreven tarief wordt gelezen als volgt:

TARIEF voor maandelijksche abonnementskaarten voor het ontvangen van onderwijs langs den Sumatra Staatsspoorweg.

. Voor kinderen en jongelieden beneden den leeftjid van 19 jaren, die van den Staatsspoorweg ter Sumatra's Westkust gebruik moeten maken voor het ontvangen van onderwijs (godsdienstonderwijs daaronder begrepen), zullen maandelijksche abonnementskaarten verkrijgbaar zijn voor het vervoer in de le en 2e klasse compartimenten van bepaalde treinen op een bepaald traject, ook geldig op Zon- en feestdagen, tegen prijzen respectievelijk van f 4 (vier gulden) en ƒ 1 (een gulden); met dien verstande:

dat de houders der vorenbedoelde abonnementskaarten der le klasse, zoo hiertoe uit hoofde van de treinformatie noodzakelijkheid bestaat, verplicht zijn genoegen te nemen met hun vervoer in de 2e klasse;

dat zoodra de hierbedoelde kaarten, als plaatsbewijs dienst doende, in andere handen worden bevonden dan in die van den op de kaart vermelden houder, op andere trajecten of in andere treinen of rijtuigen dan op de kaart zijn vermeld, zij zonder aanspraak op eenige vergoeding, ingenomen en ongeldig worden verklaard;

dat de kaarten geen aanspraak geven op vrij vervoer van bagage, en de houders dier kaarten ook geen bagage tegen betaling mogen mede nemen;

dat de kaarten, zonder eenige aanspraak op vergoeding, ingenomen en ongeldig worden verklaard, wanneer blijkt, dat de houders in het bezit zijn van andere colli dan schoolbehoeften of voedingsmiddelen voor eigen gebruik of van emballage, die voor die voedingsmiddelen op de heenreis heeft gediend. Extract enz.

(*) Bijblad n<>. 6265.