is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i Maatregelen om kweekelingen, die de kweekscholen tusschentijds verlaten, voor het onderwijs te behouden.

I Circ. Dir. O. E. N. 6 Juli 1894 n°. 6405 aan de Inspecteurs van het Inlandsch onderwijs.

* Herhaaldelijk worden er een aantal kweekelingen van de kweekscholen voor Inlandsche onderwijzers ontslagen, zonder 3 dat zij het examen van onderwijzer hebben afgelegd.

Velen van hen gaan voor altijd voor het onderwijs verloren,

i en de voor hen gedane uitgaven komen niet ten goede van den tak van dienst, waarvoor zij bestemd waren.

Toch zouden deze personen, hetzij als hulponderwijzer, hetzij als kweekeling nog goede diensten in de school kunnen *] verrichten, daar zij door hun verblijf aan eene kweekschool j veel voor zullen hebben, boven het hulppersoneel, dat zulk

II eene inrichting niet bezocht.

Ten einde zooveel mogelijk bedoelde personen voor het | onderwijs te behouden, heb ik de eer UEdGrestr. te verzoeken, | hen, in overleg met den Hoofdonderwijzer van de tot Uw | ressort behoorende kweekschool onmiddellijk na hun ontslag in de gelegenheid te stellen tot het afleggen van het examen | van hulponderwijzer of kweekeling, bedoeld bij Staatsblad | 1893 n°. 127 art. 5 al. 1 sub e en art. 6 sub 2° (1). Ik teeken j hierbij echter aan, dat zij, die in het eerstbedoelde examen geslaagd zijn, niet voor eene benoeming tot hulponderwijzer ij mogen worden voorgedragen, alvorens hunne collega's, die gelijktijdig met hen op de kweekschool zijn toegelaten, het i examen voor onderwijzer hebben afgelegd (2).

De Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid, VAN DER KEMP.

(!) Blz. 92. De bedoelde ontslagen leerlingen zijn thans, zonder aflegging van het kweekelingsexamen, doch slechts v. z. n. na aflegging van het aanvullingsexamen, bedoeld in § II van Stbl. 1908 n<>. 382, benoembaar tot kweekeling bij het openbaar Inlandsch onderwijs (zie circ. Dir. O. E. N. 10 November 1909 n°. 18062 in Bijbl. n°. 7142, blz. 102).

(2) Met dit beginsel is gebroken, zie circ. Dir. O. E. N. 1 December 1908 n». 17769, blz. 101.

'VOORSCHRIFTEN INL. ONDERWIJS.

7