is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

> Candidaat-huiponderwijzers niet meer als kweekeling te plaatsen, maar dadelijk te belasten met de betrekking van hulponderwijzer.

Circ. Dir. O. E. N. 1 December 1908 n°. 17769 aan de inspec-

' -f rl r* oml ifonovnn tto ri li Tril An rl drrttl n ö

j lcvx ciiuc uniuicuaicii v aii j.jui« viiuvi vy ijo.

Ingevolge de vierde alinea der dezerzijdsche circulaire van 1 7 Juni 1895 n°. 4874 (1) worden zij die in het examen voor j Inlandsch hulponderwijzer slagen niet bij het openbaar InJ landsch onderwijs tot dien rang benoemd, dan nadat zij geduJ rende een minstens tweejarige werkzaamheid als bezoldigd j kweekeling aan een openbare lagere Inlandsche school — het1 zii vóór of na het afleggen van bedoeld examen — hunne se-

1 sc-hiktheid voor bevordering bewezen hebben.

(Jm verschillende redenen is liet gewenscht voorgekomen j vorengenoemden regel te verlaten en ten opzichte van de onI derwerpelijke materie de volgende gedragslijn aan te nemen.

Voortaan zullen nog niet in Gouvernementsdienst zijnde candidaat-huiponderwijzers niet meer als kweekeling bij het I openbaar Inlandsch onderwijs worden werkzaam gesteld, maar reeds dadelijk met de waarneming der betrekking van hulponderwijzer worden belast om na gebleken geschiktheid | voor hun taak definitief tot dien rang te worden benoemd, i Een nroeftiid van ééu iaar dient daarbii als minimum te

worden aangenomen.

Bij de door U in te dienen mutatievoorstellen zal met het ; bovenstaande rekening moeten worden gehouden.

Verder zullen alle reeds in dienst zijnde kweekelingen bij

net openbaar inlandsen onderwijs, voor zoover zij m het bezit zijn van het hulponderwijzersdiploma, dadelijk tot den hoo-

j geren rang moeten worden benoemd, hetzij definitief (indien

nuii geschiktheid voor bevordering reeds afdoende is gebleken) hetzij voorloopig tijdelijk (voor het geval die geschiktheid nog niet is geconstateerd).

Ik verwacht in verband hiermede van U spoedig een gemotiveerd voorstel betreffende de bevordering van alle in Uw ressort werkzame kweekelingen van het openbaar Inlandsch onderwijs.

Ten slotte merk ik op dat alle reeds bij het openbaar onderwijs in functie zijnde Inlandsche kweekelingen bij eventueel slagen in het hulponderwijzersexamen onmiddellijk voor een definitieve of tijdelijke (afhankelijk te stellen van hun al of niet gebleken geschiktheid) benoeming tot hulponderwijzer zullen moeten worden voorgedragen, wordende v. z. n. er

(!) BI z. 98.