is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. f 40 (veertig gulden) 'smaands, indien zij dat examen niet hebben afgelegd;

III. eerste hulponderwijzers aan de scholen der lste klasse. Zij genieten een bezoldiging van f 40 (veertig gulden) 's maands;

IY. hulponderwijzers. Zij genieten een bezoldiging van

a. f 35 (vijf en dertig gulden) 's maands, indien zij het eindexamen eener Grouvernementskweekschool voor Inlandsche onderwijzers met gunstigen uitslag hebben afgelegd;

b. f 25 (vijf en twintig gulden) 's maands, indien zij dat examen niet hebben afgelegd (*);

Y. kweekelingen. Zij genieten een bezoldiging van f 15(vijftien gulden) 'smaands.

Abtikel 2.

(1) De in het vorige artikel onder I, II sub a, III en IV sub cl, genoemde onderwijskrachten genieten zes traktementsverhoogingen, elke van f 10 (tien gulden) 's maands, die genoemd onder II sub b en IV sub b zes traktementsverhoogingen, elke van f 5 (vijf gulden) 'smaands, en die genoemd onder V twee traktementsverhoogingen, elke van f 2.50 (twee gulden vijftig cent) 'smaands (2).

(2) Aanspraak op de in de voorgaande alinea vermelde verhoogingen wordt verkregen telkens na ommekomst, voor de in artikel 1 onder I, II, III en IY genoemde onderwijskrachten van drie en voor de aldaar onder Y genoemde onderwijskrachten van twee volle dienstjaren (2).

(3) Voor de berekening van deze dienstjaren komen in aanmerking de maanden gedurende welke ten minste de helft van het aan den rang verbonden traktement is genoten, voor zoover niet nadrukkelijk is bepaald dat zij niet voor verhooging medetellen.

Artikel 3.

De in artikel 1 onder II sub a genoemde onderwijzers en de in dat artikel onder III en IV genoemde eerste hulponderwijzers en hulponderwijzers, tot een hoogeren rang bevorderd wordende, blijven in het genot van de reeds verkregen traktementsverboogingen en de tijd, verstreken na den datum van ingang der laatst toegekende verhooging, komt in rekening

(!) Aldus luidt punt b ingevolge art. 1, § I, van Gouv. besl. 20 Januari 1914 n°. 81 (Stbl. 1914 n°. 56).

(2) Aldus luidt deze alinea ingevolge art. 1, § II, van Gouv. besl. 20 Januari 1914 n°. 81 (Stbl. 1914 n<>. 56).