is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. voor de hulponderwijzers, die het eindexamen eener Gouvernements kweekschool voor Inlandsche onderwijzers met goeden uitslag hebben afgelegd f 20 (twintig gulden) 's maands met dien verstande dat bij de toekenning der eerste traktementsverhooging van f 5 (vijf gulden) 's maands op den voet van § 3a van het besluit van 17 Januari 1902 n°. 3 (Staatsblad n°. 53) 0), de toelage met een gelijk bedrag wordt verminderd en zoo vervolgens bij toekenning van elke volgende traktementsverhooging;

c. voor de kweekelingen f 10 (tien gulden) 's maands, voor zoover zij niet van Kota Baroe zelf afkomstig zijn.

Afschrift enz.

Sumatra's Westkust.

Gouv. besl. 21 Mei 1904 n°. 4.

Gelezen enz.;

Is goedgevonden en verstaan:

Bij wijze van tijdelijken maatregel te bepalen, dat aan den onderwijzer en ieder der hulponderwijzers en kweekelingen bij de openbare Inlandsche school der 2e klasse te Bangk niang (residentie Padangsche Bovenlanden, gouvernement Sumatra's Westkust) boven hun traktement wordt toegekend eene toelage van f 10 (tien gulden) 's maands,

met bepaling:

I. a. dat voor de onderwijzers, die met gunstigen uitslag het

eindexamen eener Gouvernementskweekschool voor Inlandsche onderwijzers hebben afgelegd, de toelage bij de toekenning der eerste traktementsverhooging op den voet van § 1 a van het besluit van 17 Januari 1902 n°. 3 (Staatsblad n°. 53) 0) vervalt; _ . b. dat voor de onderwijzers en hulponderwijzers, die niet het eindexamen eener Gouvernements-kweekschool voor Inlandsche onderwijzers hebben aigelegd en voor de candidaat-onderwijzers de toelage bij de toekenning der eerste aan hun rang verbonden traktementsverhooging wordt verminderd tot f 5 (vijf gulden) 's maands en bij de toekenning der tweede traktementsverhooging vervalt;

II. dat de toelagen worden gerekend te zijn ingegaan met de

(i) Staatsblad 1902 n°. 53 is buiten werking gesteld bij art. 1 van Gouv. besl. 1 Maart 1913 n°. 40 (Stbl. 1913 no. 370), blz. 107.