is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

besluit van 29 November 1907 n°. 23 en van artikel 3, Letter B ten eerste en ten derde van het besluit van 19 Juli 1909 n°. 24 (Staatsblad n°. 386), ten vervolge van artikel 3 van het besluit van 19 Mei 1911 n°. 52 (Staatsblad n°. 341) juncto het besluit van 19 Januari 1912 n°. 55 (Staatsblad n°. 131), en van den staat Lett. C, behoorende bij het besluit van 27 Januari 1912 ■ n°. 16a (Staatsblad n°. 172), bij wijze van tijdelijken maatregel, wegens dure levenswijze toe te kennen een toelage van:

a. f 1.50 (één gulden vijftig cent) per dag;

b. f 30 (dertig gulden) 'smaands;

c. f 25 (vijf en twintig gulden) 's maands;

d. ƒ10 (tien gulden) 'smaands;

e. f 5 (vijf gulden) 'smaands;

a. aan de Europeesche ambtenaren,

b. aan de Inlandsche geneeskundigen,

c. aan de Europeesche beambten,

d. aan de Inlandsche burgerlijke landsdienaren — uitgezonderd die bedoeld sub b —, die eene bezoldiging van minstens ƒ 20 (twintig gulden) 's maands genieten,

e. aan de Inlandsche burgerlijke landsdienaren, niet vallende onder b of d,

a. t/m e. werkzaam in de onderafdeelingen Redjang en Lebong van de afdeeling Lebong der residentie Benkoelen;

met dien verstande enz. (*).

Ten tweede: Te bepalen, dat artikel 1 van dit besluit wordt geacht in werking te zijn getreden met 1 Januari 1913.

Ten derde: enz.

Afschrift enz.

Lampongsche districten.

Gouv. besl. 2 December 1913 n°. 1.

Gelezen enz.;

Is goedgevonden en verstaan:

Bij wijze van tijdelijken maatregel, gerekend van 1 October 1913, aan ieder der leerkrachten aan de openbare Inlandsche scholen der 2e klasse te Soekadana en Goenoengsoegïh (Lampongsche districten), wegens dure levenswijze boven zijn traktement toe te kennen eene toelage en wel van:

t1) Dit slaat niet op Inlandsch onderwijzend personeel.