is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zullende door het Hoofd der betrokken onderwijsinrichting, hij het begin van elk schooljaar, de lesroosters aan den betrokken Krijgsraad der schutterij worden toegezonden en van eventueele tusschentijdsche wijzigingen daarvan aan dien Krijgsraad kennis worden gegeven.

En opdat enz. (gewoon slot).

Voorzieningen nopens de voortgezette studie der Nederlandsche taal door aan de kweekscholen opgeleid Inl. onderwijzend

personeel.

Gouv. besl. 14 Maart 1912 n°. 38 (Stbl. 1912 n°. 240).

Gelet enz.;

De Baad van Nederlandsch-Indië gehoord;

Is goedgevonden en verstaan:

Te bepalen:

Eerstelijk: enz.

Ten vierde: Aan Inlandsche onderwijzers (essen) en hulponderwijzers (essen) die zijn geslaagd in het eindexamen van een Gouvernementskweekschool voor Inlandsche onderwijzers of van een gesubsidieerde particuliere kweekschool voor Inlandsche onderwijzers welke door den Gouverneur-Generaal is aangewezen als een inrichting waarvan het bewijs van met gunstig gevolg afgelegd eindexamen den bezitter benoembaar maakt tot hoofd van de openbare Inlandsche scholen der lste klasse, zal gelegenheid worden gegeven om zich onder leiding van een Europeesch onderwijzer (es) verder te bekwamen in de Nederlandsche taal en van de daarin verworven bekwaamheid te doen blijken door het afleggen van een examen, een «n ander op den voet van de volgende regelen:

§ 1. Europeesche onderwijzers, waaronder in deze regelen mede zijn te verstaan Europeesche onderwijzeressen, die zich voor de in hoofde bedoelde opleiding beschikbaar stellen, geven hiervan door tusschenkomst van den betrokken inspecteerenden ambtenaar van het Inlandscli onderwijs kennis aan den Directeur van Onderwijs en Eeredienst, desverkiezende onder opgaaf van de personen voor wier opleiding zij zich bij voorkeur of uitsluitend beschikbaar stellen.

§ 2. Inlandsche onderwijzers en hulponderwijzers, waaronder in deze regelen mede zijn te verstaan Inlandsche onderwijzeressen en hulponderwijzeressen, — verder aan te duiden als Inlandsche onderwijzers — die de in hoofde bedoelde op-