is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I 's maands bezoldiging genieten, worden gelijkgesteld met dokters-djawa, vaccinateurs, hulpvaccinateurs en Inlandsche ■ veeartsen, en die met een bezoldiging van minder dan f 50 (vijftig galden) 's maands, met kweekelingen der school tot t opleiding van Inlandsche geneeskundigen, élève-vaccinateurs, , kweek eling-veeartsen en mantris voor den geneeskundigen , dienst.

i Ten vijfde: Onderwijzers en hulponderwijzers bij het t openbaar Inlandscli onderwijs, die in het in artikel 4 bedoeld examen zijn geslaagd, zullen, gerekend van de maand na die waarin zij in dat examen zijn geslaagd, een aanvangsbezoldi' ging genieten, f 10 (tien gulden) 's maands hooger dan die, organiek voor hun rang vastgesteld.

! Afschrift enz.

Belooning voor de opleiding van Inl. onderwijzers tot het examen in het Nederlandsch, bedoeld in art. 4 van Gouv. besl.

14 Maart 1912 n°. 38 (Stbl. 1912 n°. 240) (').

Gouv. besl. 19 Mei 1913 n°. 44 (Stbl. 1913 n°. 377).

Gelezen enz.;

De Eaad van Nederlandsch-Indië gehoord;

Is goedgevonden en verstaan:

Eerstelijk: enz.

Ten tweede: Bij wijze van tijdelijken maatregel, in afwijking van het voorschrift, vervat in § 11 van artikel 4 van het besluit van 14 Maart 1912 n°. 38 (Staatsblad n°. 240) 0) te bepalen:

(1) Aan Europeesche onderwijzers (onderwijzeressen) wordt voor eiken bij hen ingevolge de bij evengenoemd artikel vastgestelde regelen in opleiding zijnden Inlandschen onderwijzer een maandelijksch bedrag van f 12.50 (twaalf gulden en vijftig cent) toegelegd, en bij slagen van dien Inlandschen onderwijzer in het in § 8 der genoemde regelen bedoeld examen nog een premie, gelijk aan het verschil tusschen f 600.— (zeshonderd gulden) en het bedrag dat ten behoeve van de opleiding van dien Inlandschen onderwijzer reeds aan maandelijksche toelagen is uitgekeerd.

(») Blz. 192.