is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nummer

van het vak.

Aantal

Vakken of deelen van vakken, die onderwezen beste(len

moeten worden. uren

KLASSE IY.

De 4e klasse geeft van 8 tot 1 uur onderw\js in de Externenschool en volgt de lessen aan de kweekschool alleen 's morgens van ?—8 en 's middags van half 5 tot half 6, dus 12 uren in de week.

I. Maleische taal 2

II. Rekenen 2

III. Aardrijkskunde Herhalings-onderwijs 2

IY. Geschiedenis zoo noodig met uitbrei- 1

V. Natuurkunde ding voor enkele vakken. 2

VI. Landmeetkunde i 2

VIL Opvoedkunde *

12

Bij eene talrijke 4e klasse, waarvan niet alle leerlingen te gelijk in de externenschool werkzaam zijn,

volgen de overblijvenden de lessen van de 3e klasse.

REGELING VAN HET ONDERWIJS IN DE INL. TALEN EN IN HET HANDTEEKENEN.

Gouv. besl. 15 Maart 1913 n°. 63 (Stbl. 1913 n". 297).

Gelet enz.;

Is goedgevonden en verstaan:

Met buitenwerkingstelling van de laatste alinea van sub 3e,' van § A van het besluit van 5 October 1908 n! 1 (Staatsblad II- 593), zooals die alinea wordt gelezen ingevolge artikel 3, § 1,1 van het besluit van 29 Augustus 1910 II' 13 (Staatsblad 1 n? 460) C), te bepalen dat, indien en voor zoolang als moge- lijk, ter beoordeeling van den Directeur van Onderwies eni Eeredienst, .. I

a. bij de kweekscholen voor Inlandsche onderwijzers en de ■ opleidingscholen voor Inlandsche ambtenaren, waar onder- wijs in meer dan één Inlandsche taal wordt gegeven, het! onderwijs in twee of meer van die talen aan één Inland-schen taalonderwijzer wordt opgedragen;

(i'i Blz. 288