is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. f 45.— (vijf en veertig gulden) 'smaands. Ten tweede: enz.

Extract enz.

9. Probolinggo.

Gouv. besl. 17 Januari 1907 n°. 17 (Stbl. 1907 n°. 47).

Gelet enz.;

Is goedgevonden en verstaan:

Eerstelijk: Krachtens Koninklijke machtiging met buitenwerkingstelling van artikel 1 van het besluit van 5 September 1905 n' 29 te bepalen, dat de formatie van het onderwijzend personeel bij de Kweekschool voor Inlandsche onderwi3zers te Probolinggo (Pasoeroean), vastgesteld bij het besluit van 12 December 1884 n! 7/c (Staatsblad n- 221) (*) en bij dat van 6 Februari 1897 ns 5 (Staatsblad H5 59) (2) verminderd met een tweeden onderwijzer, wordt uitgebreid met een tweeden Euro-

peeschen onderwijzer op eene bezoldiging van

(enz.) (3).

Ten tweede: enz.

Extract enz.

10. Bandoeng, Djokjakarta en Probolinggo.

Gouv. besl. 2 Februari 1907 n°. 26 (Stbl. 1907 n°. 90).

Gelet enz.;

Is goedgevonden en verstaan:

Voor zooveel noodig krachtens Koninklijke machtiging te bepalen:

I. enz.;

IV. dat, in verband met de §§ I en UI van dit besluit, de formatie van het personeel bij de kweekschool te: a. Bandoeng, vastgesteld bij artikel 1 sub III van het besluit van 12 December 1884 ïï? 7/c (Staatsblad n; 221) (*) en gewijzigd bij artikel 1 sub III van het besluit van 6 Februari 1897 ïï! 5 (Staatsblad n! 59) (4), wordt uitgebreid met een tweeden Europeeschen onderwijzer en drie Europeesche hulponderwijzers, ieder op de voor zijn rang organiek vastgestelde bezoldiging en verdere wettige voordeelen (3);

(!) Blz. 234.

(2) „ 238.

(3) De bezoldiging van het Eur. onderwijzend personeel wordt thans beheerscht door Gouv. besl. 24 November 1911 n». 65 (Stbl. 1911 n». 617), blz. 255.

(*) Blz. 239.

VOORSCHRIFTEN INL. ONDERWIJS. 16