is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

flat aan de kweekelingen der kweekscholen tot vorming van

Inlandsche onderwijzers, die met ^Bst1lg|eL°^ j! ^ ^en men aan een dier scholen hebben afgelegd, alsmede aan nen, die eervol doch niet op verzoek, als leerlingen eener kweekschool zijn ontslagen, tegemoetkoming m reiskosten dan wel

vrii transport voor rekening van den Lande kan worden toe o-ekend naar de plaats, van welke zij afkomstig zijn, voor het geval de afstand tot die plaats meer dan zespaknbediaagt en zulks overeenkomstig het bepaalde bijartikel 2 Lr^ B va Staatsblad 1875 tl" 1 (l) voor reizen wegens eerste aanstelling of wegens verplaatsing van kweekelingen.

Ten tweede: enz.

Afschrift enz.

3. Bevoegdheid Dir. 0. E. tot vaststelling van het aantal kweekelingen, uit elk gewest tot de kweekscholen toe te laten.

Gouv. besl. 6 Februari 1897 n°. 5 (Stbl, 1897 n°. 59) (-).

Gelet enz.;

De Raad van Nederlandsch-Indië gehoord;

Is goedgevonden en verstaan:

tweede:""Den Directeur van Onderwijs, Ler®dj™st^ Nijverheid bevoegd te verklaren om ingevolge aitikel 8 van het Reglement op de inrichting der

ming van Inlandsche onderwijzers (Staatsblad 1894 100) ( ), het aantal kweekelingen, dat uit dk gewest op die kweekscholen zal worden toegelaten, vast te stellen.

Afschrift enz.

4. Bevoegdheid Dir. 0. E. tot toelating van kweekelingen (ook vrouwelijke) boven de formatie

Gouv. besl. 11 October 1905 n- 19.

Gelezen enz.;

Is goedgevonden en verstaan:

Den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en ^13v®1JeidT e machtigen om in het vervolg tot de kweekscholen voor In-

(2) mt'Gouv. besl. blijft thans slechts van kracht voor de 1okS«?StM Arnboina, vergl. den aanhef van Gouv. besl. 16 Februari 1912 n». 12 (Stbl,

1912 n<>. 181), blz. 198.

(3) Blz. 209.