is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

huu onderhoud gedurende hun opleiding te dragen, zal eens

maandelijksche toelage van worden toegekend.

Leerlingen die als bezoldigd kweekeling op een openbare of particuliere school werkzaam zijn, komen voor zulk een toelage niet in aanmerking. Door de Inlandsche Schoolcommissie ter plaatse waar de cursus gevestigd is, wordt beslist welke leerlingen wel, welke niet een toelage zullen genieten.

Met het vorenstaande hoop ik duidelijk te hebben uiteengezet hoe de normaalcursussen zullen zijn in te richten en hoe zij moeten werken. Mocht U omtrent eenig punt uitvoeriger toelichting verlangen, dan gelieve U daarvan te doen blijken.

In Ten aanzien van het laatste punt

vestig ik Uw aandacht op de m. i. bestaande wenschelijkheid om niet te veel vakken aan één persoon toe te vertrouwen en om de lesuren zooveel mogelijk gelijkelijk onder het aan den cursus te verbinden personeel te verdeelen.

In de hiervoren gegeven uiteenzetting is reeds gedeeltelijk voldaan aan het bepaalde bij artikel 3 van het in extract overgelegde Gouvernementsbesluit, in zoover in die uiteenzetting de eischen zijn omschreven, voor de toelating tot de normaalcursussen te stellen. Van mijne uit dat artikel voortvloeiende bevoegdheid tot vaststelling van leerplan en lesrooster voor de cursussen en van eene instructie voor het daaraan verbonden personeel wensch ik voorshands geen gebruik te maken en wel om reden ik het voor de goede functionneering der nieuwe instellingen noodig acht dat ten aanzien van die punten voorloopig de gelegenheid blijft bestaan om telkens wanneer de noodzakelijkheid eener wijziging is gebleken, daartoe onmiddellijk en zonder veel omslag over te gaan.

Met het oog daarop verzoek ik U om na raadpleging van den U toegevoegden Adjunct een voorloopig leerplan, lesrooster en instructie voor het personeel samen te stellen en in te voeren.

Wat de instructie betreft, daarin zal o. m. voor dat personeel de verplichting zijn op te nemen om hulp te verleenen bij het zoeken van eene geschikte gelegenheid voor en toezicht te houden op de huisvesting van de cursus-leerlingen.

Yan leerplan, lesrooster en instructie gelieve U mij een afschrift te doen toekomen.

Tenzij

De Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid^ M. S. KOSTER.