is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

andere aanzienlijke inlanders, wier doel is later in eene ambtelijke betrekking te worden geplaatst.

Bij twijfel of iemand geacht kan worden tot de aanzienlijke inlanders te behooren, beslist het hoofd van bestuur van het gewest, waarin de inlander gevestigd is.

Artikel 2.

Het (enz.) C). ,

De school te Tondano wordt aanvankelijk bestemd voor veertig leerlingen te verdeelen over de hieronder genoemde residentiën als volgt:

uit de residentie Menado 20 leerlingen;

„ „ „ Temate 5 „

„ „ Amboina 15 „

Indien het voor eenig gewest bepaalde getal leerlingen brj den aanvang van een schooljaar niet wordt bereikt, kunnen na verkregen magtiging van den Directeur van onderwijs, eeredienst en nijverheid de open plaatsen worden aangewezen voor leerlingen uit andere gewesten boven het bepaald getal.

Artikel 3.

Voor het te heffen schoolgeld worden de leerlingen verdeeld in klassen, volgens het onderstaand tarief.

voor het derde

ni. , - i voor liet tweede ieder volgend

voor het eerste kind. , . , en leu01

kind- kind.

Ie klasse f 10.— 'smaands. f 6.— 'smaands. f 4.— 'smaands.

2e „ „ 8.— „ »B-— n »3.— „

3e „ „ 6.- „ „4.- „ j,2.- n

4e „ „ 4.— „ „2.50 „ „ 1-50 »

5e „ „ 2.50 „ „1.50 „ „ 1.-

Bij de vaststelling van de klassen van betaling wordt als grondslag aangenomen het gezamenlijk bedrag van de inkomsten der ouders, het genot van vrije woning daaronder be-

De kinderen worden in de eerste, tweede, dei de, vierde en vijfde klasse gesteld, naarmate het bedrag der bedoelde inkomsten gerekend wordt op:

(*) Betreft de vroegere hoofdenscholen te BandOBug, Mag slang en Probolinggo.