is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C. OPLEIDING VAN INL. AMBTENAREN BIJ DE KWEEKSCHOOL VOOR INL. ONDERWIJZERS TE FORT DE KOCK.

De opleiding — krachtens Gouv. besl. van -jü januari 1. ± Il? 16, juncto dat van 12 December 1901 II9 8 — van Inlandsche ambtenaren bij de Kweekschool voor Inlandsche ondeiwijzers te Fort de Koek is ingevolge Gouv. besl. van 5 Augustus 1908

ll! 8 gestaakt. .

Bij Gouv. besl. van 26 Augustus 1908 H'; 21 is bij wijze van tiideliiken maatregel bepaald, dat aan de Atjehsche jongelieden, die thans reeds de bedoelde kweekschool bezoeken ter opleiding tot Inlandsch ambtenaar, ingeval en voor zoover zulks door den Civielen en Militairen Gouverneur van Atjeh en Onderhoorigheden noodig wordt geoordeeld, tegemoetkoming in de reiskosten, dan wel vrij transport voor rekening van den Lande van Fort de Koek naar hunne woonplaats en terug zal worden verleend, indien hun wordt vergund zich gedurende den vacantietijd naar hunne familiën te begeven.