is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toelating van onbezoldigde (ook vrouwelijke) kweekelingen

Gouv. besl. 9 Augustus 1901 n? 17.

Gelezen enz.;

Is goedgevonden en verstaan:

Te bepalen als volgt:

Tot de Ambonsche burgerschool kunnen door de Inlandsche Schoolcommissie te Amboina, na overleg met den Inspecteur van het Inlandsche onderwijs in de 5e afdeeling (*) aldaar, jongelieden van beiderlei kunne worden toegelaten als onbezoldigd kweekeling.

Behoudens het geval van tijdelijke onvoltalligheid van het personeel mogen zij niet dan onder toezicht onderwijs geven.

Extract enz.

Vacantieregeling.

Besl. Dir. O. E. N. 19 Juli 1902 II' 13543.

Gelezen enz.;

Gelet enz.;

Xog gelet op artikel 1 van het Gouvernemènts besluit van 7 Maart 1902 n! 13, op artikel 1 § IY van het Gouvernements besluit van 6 Januari 1869 n? 13 (2) en op artikel 2 sub b 1° van het Gouvernements besluit van 10 September 1894 n? 8 (Staatsblad n? 193);

Heeft besloten:

Krachtens artikel 10, alinea 2, van het Europeesch Schoolreglement (Staatsblad 1894 n; 193) en met afwijking van het dezerzijdsch besluit van 15 Maart 1897 Il: 3734, voorloopig bij wijze van tijdelijken maatregel, vast te stellen de volgende regeling der vacantiën bij de Ambonsche Burgerschool:

Er zijn jaarlijks vier vacantiën, te weten:

le. eene Paaschvacantie van tien dagen, aanvangende met

Goeden Vrijdag;

2e. eene vacantie van zes dagen in dier voege, dat de lessen

hervat worden op den eersten Maandag in de maand Juli;

B (x) Voor „Inspecteur van het Inlandsch onderwijs in de 5df> afdeeling" moet thans gelezen worden „betrokken inspecteerenden ambtenaar van het Hollandsch-Inlandsch onderwijs", zie art. 4 sub a van Gouv. besl. 14 December 1914 no. 17 (Stbl. 19U n». 762), blz. 402.

(2) Bijblad n? 4979, blz. 355.

.■