is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENADOSCHE, TONDANOSCHE, LANGOANSCHE, AIRMEDIDISCHE EN AMOERANGSCHE SCHOOL.

Oprichting.

1. Gouv. besl. 9 Februari 1901 n°. 6 (Stbl. 1901 n°. 86).

Gelet enz.;

De Raad van Nederlandscli-Indië gehoord;

Is goedgevonden en verstaan:

Voor zooveel noodig krachtens Koninklijke machtiging te bepalen als volgt:

I. Met opheffing van de ter hoofdplaats Menado bestaande openbare Inlandsche school voor lager onderwijs der 1" klasse, wordt aldaar opgericht eene school voor kinderen van aanzienlijke en gegoede Inlanders, welke den naam draagt van „Menadosche school" (1). Het tijdstip van opening der school wordt nader door den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid geregeld.

II. enz.

Afschrift enz.

2. Gouv. besl. 29 November 1912 n°. 55 (Stbl. 1912 n°. 582).

Gelet enz.;

De Raad van Nederlandsch-Indië gehoord;

Is goedgevonden en verstaan:

Eerstelijk: enz.

Ten derde: Te bepalen als volgt:

I. Te Tondano, Langoan, Airmedidih en Amoerang worden, voor zooveel eerstgenoemde plaats betreft na de opheffing der openbare Europeesche lagere school aldaar en op de overige plaatsen op een ander door den Gouverneur-Gene-

C1) De Menadosche school, geopend op 1 Juli 1901, is thans bestemd voor kinderen van Inlanders, bij voorkeur uit aanzienlijke en gegoede kringen, vergl. art. 4, § I, van Gouv. besl. 29 November 1912 n°. 55 (Stbl. 1912 n». 582), blz. 386.

VOORSCHRIFTEN 1NL. ONDERWIJS. 25