is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT der maandelijksche inkomsten van het personeel van den Dienst van het Inlandsch volksonderwijs.

Betrekkingen.

Driejaarlijk- TweejaarBezoldiging sche verlioo- ljjksche vergingen hoogingen.

minimum

maximum

bedrag aantal bedrag aantal

Maandelijksche indemniteit der reiskosten.

Inspecteur ƒ 800 /1000 — — f 100 2 f)

Adjunct-Inspecteur „ 500 „ 700 — — „ 100 2 (')

Hoofdopziener der Inland- • r

sche volksscholen „'150 200 f 25 2 — — ƒ100 C)

Opziener der Inlandsche

volksscholen „ 90 „ 150 „ 10 6(") — — (*)

(") C)

O Deze titularissen hebben het recht om voor hunne dienstreizen te declareeren op den voet der bestaande bepalingen.

(-) \ oor eiken opziener door den Directeur van Binnenlandscli Bestuur vast te stellen.

Ondersteuning van Inl. gemeenschappen met betrekking tot de oprichting van Inl. volksscholen.

Gouv. besl. 17 Januari 1912 n°. 20 (Bijbl. n". 7565) (***).

Gelet enz.;

Is goedgevonden en verstaan:

Met buitenwerkingstelling van § b van het besluit van 25 Januari 1907 ff 6 C), artikel 1 sub b van het besluit van .10 Juli 1908 ïl? 14 en artikel 2 sub b van het besluit van 21 Maart 1909 j n? 2, den Directeur van Onderwijs en Eeredienst te machtigen: a. om van de jaarlijks bij de begrooting toegestane fondsen ten behoeve van het Inlandsch volksonderwijs te beschikken over de bedragen, benoodigd tot ondersteuning der Inlandsche gemeenschappen, wat betreft den bouw en de

t1) Bijblad no. 6597.

(*) Dit cijfer is aldus gewijzigd bij Gouv. besl. 3 Februari 1915 no. 46 (Stbl. 1915 no. 150).

(**) Deze cijfers zijn aldus gewijzigd bij Gouv. besl. 15 Mei 1913 no. 36 (Stbl. 1913 no. 371).

(*'*) Het bij dit Gouvernementsbesluit bepaalde komt ook voor in art. 4 sub ö en c van Gouv. besl. 24 October 1912 no. 21 (Stbl. 1912 no. 526), blz. 423.