is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inrichting van de scholen, de opleiding van en de verschaffing van bestaansmiddelen aan het onderwijzend personeel, de uitoefening van toezicht op het onderwijs als anderszins;

b. om ten behoeve van het onder a bedoeld onderwijs kosteloos leermiddelen benevens school- en schrijfbehoeften te verstrekken uit 's Lands depot van leermiddelen te Weltevreden, met bepaling dat ten aanzien van het aanschaffen en het doen drukken en herdrukken van boeken ten dienste van dat onderwijs van toepassing is de machtiging, verleend bij artikel 1, § § a en c van het besluit van 30 October 1892 ff 7 (Bijblad ff 4974), zooals die § § thans luiden ingevolge de besluiten van 19 October 1905 en 5 Januari 1909 nos. 30 en 7 (Bijbladen nos. 6359 en 6974) (*).

Afschrift enz.

Ressorten en standplaatsen der Hoofdopzieners bij het Inl. volksonderwijs op Java en Madoera.

Besl. Dir. B. B. 13 Februari 1912 n°. 170 (Bijbl. n°. 7590).

Gelet enz.;

Heeft besloten:

Met buitenwerkingstelling van de dezerzijdsche besluiten van 27 Juli 1910 ff 707 en 13 Maart 1911 ff 238, ten behoeve van het toezicht op het Inlandsch volksonderwijs op Java en Madoera vast te stellen de navolgende vier ressorten:

1. de residentiën Batavia en Preanger-Regentschappen, de afdeelingen Pandeglang en Lebak der residentie Bantam, de afdeelingen Madjalengka en Galoeli en de contröle-afdeeling Koeningan der residentie Cheribon, met Bandoeng als standplaats van den Hoofdopziener;

2. de residentiën Kedoe, Banjoemas en Madioen, alsmede de afdeeling Serang der residentie Bantam, met Keboemen als standplaats van den Hoofdopziener;

3. de residentiën Pekalongan, Semarang en Rembang, alsmede de afdeelingen Indramajoe en Cheribon (behalve de controle-af deeling Koeningan) der residentie Cheribon, met Semarang als standplaats van den Hoofdopziener;

4. de residentiën Soerabaja, Kediri, Pasoeroean, Besoeki en Madoera, met Kediri als standplaats van den Hoofdopziener.

Afschrift enz.

f1) Blz. 781.