is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maatstaf van berekening der subsidiën.

1. Circ. Dir. O. E. N. 27 Mei 1902 H-' 1039.1 aan de Hoofden van gewestelijk bestuur.

Ik heb de eer —^xc' mede te deelen dat bij het verleenen van subsidiën aan particuliere Inlandsche scholen op den voet van de regelen in Staatsblad 1895 n! 146 (1) door de Begeering als maatstaf voor de berekening der toe te kennen bedragen is aangenomen (2) het gemiddeld aantal ingeschreven leerlingen der betrokken school gedurende het jaar, voorafgaande aan dat, waarvoor subsidie wordt gevraagd. Yan dezen maatstaf zal onder geen voorwaarde worden afgeweken.

—u' f :','— gelieve de betrokken besturende ambtenaren en, voor zooveel noodig, de belanghebbenden bij subsidieering hiermede in kennis te stellen.

De Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid, ABENDANON.

2. Circ. Dir. O. E. N. 8 November 1902 n? 19574 aan de Hoofden van gewestelijk bestuur.

Ten vervolge van mijn schrijven dd. 27 Mei jl. Il! 10391 (3) heb ik de eer UHEGr. mede te deelen, dat bij het verleenen van subsidiën aan particuliere Inlandsche scholen op den voet van de regelen in Staatsblad 1895 n5146 (') door de Regeering nog als regel is aangenomen (4):

1°. dat aan scholen met gemiddeld minder dan 25 leerlingen in het jaar voorafgaande aan dat waarin en waarvoor subsidie wordt gevraagd, doch die in laatstbedoeld jaar dat getal hebben bereikt of overschreden in dat jaar wordt toegekend de minimum-subsidie en 2°. dat voor scholen, die subsidie vragen over het jaar, waarin zij geopend zijn, de subsidie wordt berekend over het gemiddeld aantal leerlingen gedurende de vóór de indiening der aanvraag reeds verschenen maanden van dat jaar.

(!) Blz. 543.

(2) Miss. lsten Gouv. Secr. 20 Mei 1902 n°. 1688 aan Dir. O. E. N.

(3) Hierboven afgedrukt.

(4) Miss. lsten Gouv. Secr. 19 October 1902 n°. 3532c aan Dir. O. E. N.