is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maatstaf van berekening der subsidiën.

1. Circ. Dir. O. E. N. 27 Mei 1902 W 10391 aan de Hoofden van gewestelijk bestuur, blz. 557.

2. Circ. Dir. O. E. N. 8 November 1902 n; 19574 aan de Hoofden van gewestelijk bestuur, blz. 557.

3. Miss. Dir. O. E. 2 November 1914 n; 22011 aan den Resident van Tapanoeli.

In vraag 8 van het bij het dezerzijdsch besluit van 4 April

-i-yj-i DD4C, (öijblad Ii; vayJL) (x) vastgesteld model van sub¬

sidie-aanvragen ten Denoeve van particuliere inlandsche scholen in Uw gewest wordt o. m. opgave verlangd van het aantal de school bezoekende leerlingen in elke der maanden van het jaar, voorafgaande aan dat waarvoor subsidie wordt gevraagd.

Die vraag is in dat model opgenomen met het oog op de aan de bedoelde scholen toe te kennen subsidie voor de kosten van gewoon onderhoud en aanvulling der eerste inrichting ad ƒ 1 per leerling, op grond van artikel 2, alinea 5, § III, der Regelen in Staatsblad 1895 ïï! 146, zooals dat artikel voor Uw gewest luidt ingevolge artikel 1, § I, van Staatsblad 1911 n5 157 (2), en in verband met de dezerzijdsche circulaire van 27 Mei 1902 n5 10391 (3) te berekenen naar het gemiddeld aantal de school bezocht hebbende leerlingen in het jaar, voorafgaande aan dat waarvoor subsidie wordt gevraagd.

Bij het dezerzijdsch telegram van 5 Augustus 1911 werd Uw ambtsvoorganger medegedeeld, dat voor het aantal da school bezoekende leerlingen in elke maand iedere leerling,; welke die maand zij het ook maar een dag de school heeft bezocht, moest medetellen.

Van die wijze van verkrijging van het aantal de school bezoekende leerlingen nu moet thans worden teruggekomen, in verband met een recente beslissing der Regeering, dat bij, de toepassing van de subsidieregeling voor particuliere Inlandsche scholen op Java en Madoera in Staatsblad 1906! n! 241 (4) ten aanzien van de berekening van het gemiddeld

t1) Blz. 589.

(2) „ 586.

(3) „ 557.

(4) „ 521.