is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de catalogi der leermiddelen van de Gouvernerri ents lagere Europeesche en Inlandsche scholen, wordt een exemplaar gezonden aan den Directeur van Onderwijs en Eeredienst, die bevoegd is het gebruik van zoodanig boek te verbieden, wanneer hij den inhoud er van in strijd acht met de goede zeden of de openbare orde.

(3) De Gouverneur-Generaal stelt zoowel voor het in alinea 1 genoemde gebied als voor elk lichaam, dat gesubsidieerde Inlandsche scholen onderhoudt, een maximum vast, hetwelk de op grond van deze Regelen te verleenen subsidiën in een bepaald tijdvak in totaal niet zullen mogen overschrijden. Dit laatste maximum kan voor het loopende jaar verhoogd worden met het bedrag van de in het vorig jaar in 's Lands kas gestorte schoolgelden en vergoedingen voor verstrekte leermiddelen.

Artikel 2.

(1) Behoudens inachtneming van de in artikel 1, alinea 3, bedoelde maxima, wordt jaarlijks als subsidie uitgekeerd:

I. als tegemoetkoming in de salarissen van het personeel, dat ingevolge artikel 1 alinea 2, sub 6°. aan de scholen minstens verbonden moet zijn, voor zoover dat personeel niet bestaat uit ter beschikking gestelde Gouvernements onderwijzers, hulponderwijzers of kweekelingen:

a. voor elke het hoofd der school bijstaande leerkracht, die niet in het bezit is van een der bewijzen of diploma's, bedoeld in artikel 1, tweede lid, sub 7°, alinea 2, van deze ordonnantie, f 5 'smaands (*);

b. voor elke het hoofd der school bijstaande leerkracht, die in het bezit is van een der sub a bedoelde bewijzen of diploma's, met minder dan vijf dienstjaren f 7.50 's maands, met 5 doch minder dan 10 dienstjaren f 12.50 's maands, met 10 of meer dienstjaren f 17.50 's maands en bovendien voor het bezit van een diploma van met gunstigen uitslag afgelegd eindexamen eener kweekschool f 2.50 'smaands (2);

c. voor het hoofd eener eenvoudige school met minder dan 5 dienstjaren als zoodanig f 20 'smaands, met 5 doch minder dan 10 dienstjaren als zoodanig ƒ 25 'smaands, met 10 doch minder dan 15 dienstjaren als zoodanig f 30 's maands, met meer dan 15 (3) dienstjaren als zoodanig ƒ 35 's maands;

(!) Aldus luidt punt a ingevolge art. 1, § V, der ord. 24 December 1914 (Stbl. 1914 no. 781).

(2) Aldus luidt punt b ingevolge art. 1, § V, der ord. 24 December 1914 (Stbl. 1914 no. 781).

(s) Voor „met meer dan 15" moet worden gelezen „met 15 of meer".