is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schikbaar komen, kunnen ten behoeve van gesubsidieerde scholen in bruikleen worden gegeven, terwijl de leermiddelen en schoolbehoeften kunnen worden afgestaan tegen eene evenredige vermindering van de subsidie, te verrekenen bij de eerstvolgende toekenning daarvan.

Artikel 12.

De beheerders der gesubsidieerde scholen dienen jaarlijks, door tusschenkomst van het plaatselijk schooltoezicht, van die scholen aan den betrokken inspecteerenden ambtenaar van het Inlandsch onderwijs een overeenkomstig de verslagen der Gouvernements lagere Inlandsche scholen ingericht verslag in, hetwelk zal worden gepubliceerd.

Artikel 13.

"V eranderingen in deze subsidieregeling, waarmede een der organisaties of vereenigingen, die in de afdeeling Menado particuliere scholen onderhouden, zich niet kan vereenigen, treden niet eerder in werking dan twee jaren na afkondiging.

Ten tweede: Te bepalen:

a. dat deze ordonnantie in werking treedt:

1. voor de particuliere Inlandsche scholen, welke in de plaats komen van de op te heffen Gouvernements lagere Inlandsche scholen, op den dag harer opening;

2. voor de overige particuliere Inlandsche scholen op 1 Januari 1913;

b. dat voor de sub a 1 genoemde particuliere Inlandsche scholen, met afwijking van artikel 4, alinea 2, der bij deze ordonnantie vastgestelde Regelen, de indiening van subsidieaanvragen moet plaats hebben uiterlijk één maand na den datum harer opening en dat zij den eersten keer zullen worden gesubsidieerd over het gedeelte van het dienstjaar van de maand harer opening af;

c. dat voor de sub a 2 bedoelde particuliere Inlandsche scholen in 1913 mede mag worden afgeweken van het bepaalde bij artikel 4, alinea 2, der bij deze ordonnantie vastgestelde Regelen.

En opdat enz. (gewoon slot).