is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

51. Zoo ja, wanneer heeft die verandering plaats gehad en van welken aard is zij geweest? f4)

52. Hoeveel bedraagt de som,

welke tengevolge van die verandering, in verband met artikel 4, § III, en artikel 8, alinea 2, der Regelen in Staatsblad 1914 Il!

592, gedurend het in vraag 50 bedoeld jaar aan subsidie

a. te veel genoten is? (25) a. te veel genoten f

b. te weinig genoten b. te weinig genoten f is? (26)

53. Is het te veel genotene in 's Lands kas teruggestort (in het bevestigend geval het desbetreffend stortingsbewijs hierbij over te leggen) ? (25)

54. Zoo neen, wordt de voorkeur gegeven aan verrekening van het te veel genotene met de thans aangevraagde subsidiën? (26)

55. Wordt het te weinig genotene thans als aanvullingssubsidie gewenscht? (25)

(24) Naast vraag 51 eventueel te vermelden:

a. de data van neerlegging der betrekking door de naast vraag 18 in de vorige subsidie-opgaven genoemde leerkrachten voor het onderwijs in de Nederlandsche taal;

b. de namen van de ter vervanging van die leerkrachten aangestelde nieuwe leerkrachten, zoomede de data van aanvaarding harer betrekking door die nieuwe leerkrachten.

c. in het bezit van welke der in noot 13 sub f, ff en ft genoemde bevoegdheden de nieuwe leerkrachten zijn.

(25) Vragen 52 sub a, 53 en 54 moeten alleen worden beantwoord, wanneer voor het geven van onderwijs in de Nederlandsche taal gedurende het in vraag 50 bedoeld jaar te veel, en vragen 52 sub b en 55, wanneer voor dat onderwijs gedurende dat jaar te weinig subsidie genoten is.