is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 20.

Het in den aanhef van vorenstaande bepalingen genoemd tijdvak zal geacht worden telkens met 5 jaren te zijn verlengd, wanneer niet ten minste 2 jaren voor het einde van dat tijdvak, dan wel voor het verstrijken van een termijn van verlenging, door den Gouverneur-Generaal al dan niet op verzoek van de Zending der Gereformeerde Kerken in Nederland, is bepaald, dat de bij deze voorschriften geregelde verhouding een einde zal nemen.

§ 21.

In vorenstaande bepalingen kunnen geen veranderingen worden gebracht dan met goedvinden van de Zending der Gereformeerde Kerken in Nederland.

§ 22.

De bedragen der over het tijdvak 1 Juli tot en met 31 December 1913 of een gedeelte van dat tijdvak toe te kennen subsidiën, bedoeld in § 12, sub A II en B II worden naar gelang van het aantal maanden waarover zij worden genoten, verminderd met evenveel twaalfde deelen van de bedragen der subsidiën, welke ten behoeve van dezelfde scholen op den voet der thans bestaande bepalingen voor het jaar 1913 mochten zijn verleend.

Ten zevende: De zorg voor het Inlandsch onderwijs in de tijdelijke afdeeling Flores (') der residentie Timor en Onderhoorigheden, met uitzondering van het landschap Adoenara, voor zoover het niet betreft onderwijs, gegeven aan RoomschIvatholieke meisjesscholen, voorloopig voor het tijdvak 1913 tot en met 1922 op te dragen aan de Missie van de Orde der Jezuieten (2) op den voet der navolgende bepalingen:

§ 1.

Er zullen zijn standaardscholen en volksscholen.

§ 2.

(1) Standaardscholen zullen worden geopend

a. te Larantoeka en te Lela (Maoemerie) binnen 12 maanden,

(1) De residentie Timor en Ond. is met ingang van 1 April 1915 definitief verdeeld in 5 afdeelingen: Zuid-Timor en Eilanden, Noord- en Midden-Timor, Soemba, Flores en Soembawa (art. 1 en 7 van Gouv. besl. 5 December 1914 n°. 8 in Stbl. 1914 n». 743).

(2) Ten aanzien van de hier bedoelde zorg treedt ingevolge art. 1 van Gouv. besl. 28 December 1914 n<>. 57 (Stbl. 1914 n». 791), de Missie van de Congregatie der Paters van het Goddelijk Woord te Steyl thans in de plaats van de Missie van de Orde der Jezuieten.