is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tweejarige normaalcursus voor de opleiding van onderwijzers voor de volksscholen worden verbonden of kan voor dat doel een kweekschool worden opgericht.

§ 10.

(1) De Missie van de Orde der Jezuieten kan jaarlijks een door den Directeur van Onderwijs en Eeredienst te bepalen aantal van de van hare scholen in de tijdelijke afdeeling Flores afkomstige leerlingen zenden naar Woloan (Menado) ter opleiding bij de Roomseh-Katholieke kweekschool voor de vorming van Inlandsche onderwijzers aldaar.

(2) Aan de in de vorige alinea bedoelde leerlingen zal tegemoetkoming in de reiskosten en/of vrij transport voor rekening van den Lande worden verleend, van hun woonplaats via Menado naar Woloan en, na het afleggen van het bij voornoemde kweekschool af te nemen eindexamen of bij vroeger eervol ontslag als leerling dier school, van Woloan via Menado naar hun woonplaats, op den voet van de bepalingen, voor ongehuwde kweekelingen vastgesteld sub B van artikel 2 van het besluit van 1 Januari 1875 n? 22 (Staatsblad IV 1) (x).

§ 11

(1) Subsidie wordt verleend in eens en jaarlijks. ( (2) De subsidiën, bedoeld in § 12, letter A sub I en letter C, worden verleend door den Gouverneur-Generaal, de overige door den Directeur van Onderwijs en Eeredienst (2).

(3) Van de door dezen Departementschef genomen besluiten in zake door hem te verleenen subsidiën kan bij den Gouverneur-Generaal in beroep worden gekomen.

§ 12.

De subsidiën bedragen:

A. voor zoover betreft de standaardscholen, de normaalcursussen of de kweekschool:

I. in eens:

a. het totaal der werkelijke uitgaven voor de opgerichte of op te richten gebouwen naar een daarvan te verstrekken gespecificeerde opgaaf, vergezeld, zoo mogelijk, van het project en de begrooting, waarnaar gebouwd is (zal worden),

b. het totaal der werkelijke kosten van aanmaak en aanschaffing van het schoolmeubilair en de leermiddelen^

noodig voor de eerste inrichting;

(!) Blz. 139.

(2) De jaarlijksche subsidies, voor zooveel betreft scholen ten behoeve van welke over het voorafgaande jaar reeds zoodanige subsidiën zijn genoten, thans te verleenen dooi' den Resident onder nadere goedkeuring van den Dir. O. E. (Ord. 9 December 1914 in Stbl. 1914 n°. 750, blz. 729).