is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L. VOOR LAGERE SCHOLEN WAAR NEDERLANDSCH WORDT ONDERWEZEN.

Regelen.

Ord. 11 Augustus 1913 (Stbl. 1913 n°. 524).

IN NAAM enz. (gewoon lioofd).

Dat Hij, enz.;

Heeft goedgevonden en verstaan:

Ten eerste: Vast te stellen de volgende:

REGELEN voor de toekenning van subsidiën uit 's Lands kas aan particuliere lagere scholen voor Inlanders, waar Nederlandsch wordt onderwezen.

Artikel 1.

Aan particuliere lagere scholen voor Inlanders, waar Nederlandsch wordt onderwezen, worden over elk dienstjaar — bij eerste oprichting over het gedeelte van het dienstjaar na de maand harer oprichting — subsidiën uit 's Lands kas verleend, mits

1°. de school staat onder het bestuur van een instelling of Vereeniging, die rechtspersoonlijkheid bezit, zullende instellingen of vereenigingen, die haar zetel buiten Nederlandsch-Indië hebben, hier te lande een vertegenwoordiger moeten aanwijzen, van welke aanwijzing aan den Directeur van Onderwijs en Eeredienst kennis moet gegeven worden;

2°. de school voorziet in een door de Regeering erkende behoefte en ook overigens hare oprichting door de Regeering is goedgekeurd;

3°. jaarlijks het leerplan met den rooster van lesuren — op welken rooster de feestdagen en vacantietijden moeten vermeld worden — voor het eerstvolgende schooljaar aan den Directeur van Onderwijs en Eeredienst wordt overgelegd, het onderwijs op de school ten minste omvat de vakken, welke zijn voorgeschreven voor de gewone openbare lagere scholen voor Inlanders, waar Nederlandsch