is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In die beschikkingen zal voorts steeds de voorwaarde zijn op te nemen, dat de aanvrager zich verbindt tot restitutie van de gelden ,welke volgens de beslissing van den Departementschef ten onrechte mochten zijn toegekend.

Ten slotte vestig ik Uwe aandacht op het feit, dat m subsidie-aanvragen, eenzelfde school betreffende, bij het vermelden van de namen der plaatsen waar de scholen gevestigd zijn, niet altijd dezelfde spelling wordt gevolgd. Dit geeft niet alleen aanleiding tot verwarring, doch ook tot groote vertraging bij de verdere behandeling.

De in vorige subsidiebesluiten aangenomen spelling zal daarom steeds zijn te volgen, tenzij daartegen overwegende bezwaren bestaan, waarvan dan echter melding zal zijn te maken.

De wde Directeur van Onderwijs en Eeredienst, Bij verhindering:

De Secretaris, CREUTZBERG.

TIJDSTIPPEN SEDERT WANNEER DE PARTICULIERE KWEEKSCHOLEN VOOR INL. ONDERWIJZERS LIT 's LANDS KAS ZIJN GESUBSIDIEERD.

1. Kweekschool te Batavia, uitgaande van de vereeniging „Associatie van Oost en West" te Batavia, gesubsidieerd van af 1 October 1913 (Gouv. besl. 18 December 1913 n' 9).

2. Kweekschool te Depok (Batavia), uitgaande van liet te Amsterdam gevestigde „Centraal Comité voor de oprichting en instandhouding van een Seminarie te Depok". gesubsidieerd van af 1 Januari 1914 (Gouv. besl. i Juni 1915 H- 1/).

3. Kweekschool te Bandoeng (Preanger-Regentschappen), uitgaande van de Nederlandsche Zendingvereeniging' te Rotterdam, gesubsidieerd van af 1 Januari 1903 (Gouv. besl. 12 April 1903 n? 9).