is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Gouv. besl. 6 Januari 1911 n°. 22 (Stbl. 1911 n°. 52).

Gelet enz.;

Is goedgevonden en verstaan:

Boven de in artikel 6 van het besluit van 5 Juni 1893 Il? 23 (Staatsblad n; 128) (*) juncto artikel 3 van het besluit van 29 Februari 1908 n? 33 (Staatsblad ff 198) C) bedoelde 6 (zes) Inspecteurs en 6 (zes) Adjunct-Inspecteurs nog in dienst te stellen één Inspecteur van het Inlandsch onderwijs, op de in eerstvermeld artikel sub a voor die betrekking genoemde bezoldiging en traktementsverhoogingen en onder toekenning van de aldaar sub b genoemde indemniteit voor schrijfbehoeften, wordende deze ambtenaar verbonden aan het Departement van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid om aldaar, overeenkomstig de bevelen van den Departementschef, werkzaam te zijn in het belang van het Inlandsch onderwijs.

Extract enz.

Instructie voor de inspecteerende ambtenaren.

Besl. Dir. O. E. N. 4 Juli 1893 n°. 7318 (Bijbl. n°. 4889). Gelezen enz.;

Gelet op artt. .. en 7 van het Koninklijk besluit dd. 28 September 1892 n; 44 (Indisch Staatsblad 1893 n! 125) (2);

HEEFT BESLOTEN:

Artikel Een. Te bepalen enz.

Artikel Twee. Yast te stellen:

a. de aan dit besluit gehechte Instructie voor de inspecteerende ambtenaren bij het Inlandsch onderwijs;

b. enz.

Afschrift enz.

(!) Blz. 738. (2) „ 3.