is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lste Afdeeling.

I ï> Volgnummer.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

VACATURE. TE VERVUL OR

Vooraf

Hoofd °Pgeleid herbenoemen! tot TOELICHTINGEN.

School. of Ontstaan door Naam. Thans- 0f terugstellen \

hulpkracht. "Pgeleid. belasten met de

waarneming van

B. C. D. E. ^ H. I.

Mangoenredja Hoofd. Opening der Mas Satria. onderwij®nopg. — Het schoolgebouw is gereed. Meubilair en

Preanger-Beg.) school. Besl. Dir. openb. Iw- leermiddelen kunnen eerstdaags ter plaatse

O. en E. 6-9-'14- 2de kl. TjW* , verwacht worden.

17235. (Preangei''"'■ Aantal ingeschreven leerlingen: 85.

De voorgedragene is een flink schoolhoofd, aan wien de opening een er nieuive school volkomen kan worden toevertrouwd.

Id. Hulpkr. Id. Soejitno. kweekeUll9 ^ ld. Huipond. Aan de beurt voor bevordering.

openb. lid- (waarneming)

2de kl. G j, akte: 2-2-'15-5641.

(Preanger-tW

ld. Id. Id. Ismani. cand, U'e^'y ld. . Kweek.

adres I akte: 5-6-'14-15730.

i)6)l

Tjiandjoer Hoofcl, Zie sub 1, Sapardi. huipond- J J Opgei Onderwijzer 2 vei h. van f 10.

(id.). Inl. sch°° j (benoemen). Ver soek overplaatsing: Besl. Dir. O. en E.

kl. Soekabof', 2-7-'13-14261.

(Preangei^

Soekaboemi Hulpkr. Zie sub 4. Mas Soelaka. huipond- ^ Iel.. _ Vermindering aantal leerlingen te Ban-

(id.). Inl. school ' doeng II: 5 leerkr.

Bandoen!) Aantal leerlingen:

Februari '15 : 140—10 \crzuimen =130. Januari „ : 143—14 „ = 129. December '14 : 148—13 „ = 135. November „: 150— 7 n =143.

Oaroet ld. Zie sub 2. Ngadiman. cand. CJn°Pgel. Kweek, (benoemen) Verzoek plaatsing: Miss. Dir. O. en E.

dd.). akte: 1-3-'14-9560. 7-9-'14-15567.

_J

MUTA'^OORSTEL.

No. 441. Btmdoeng, den 2den Maart 1915.

N.B. In kolom D c.q. te verwijzen naar de beschikki7ig waardoor de vacature 011 t0lj,. In kolom H, voor zooveel betreft nieuw aan te stellen leerkraci ^ besluit tot uitreiking der akte aan te halen; voor wat aangaat , mingen, het besluit van ontslag.

In kolom I eventueel te verwijzen naar beschikkingen, houdende toez^'ë" eii _ overplaatsing, of naar andere stukken waarbij daartoe strekkende verzo^00' handeld zijn. Bij bevordering of herplaatsing het aantal toe te kennen v gen op te geven.

v0

°RBCHEIFTEN inl. ondeewijs.

De —Wde Inspecteur—__van iniandsch onderwijs -Adjunct-Incpoctour

in de lste afdeeling,

48