is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende het inlandsch onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij deze alsnog openlijk afkondiging te doen van:

I. de artikelen 1 en 3 van het besluit van 5 December 1859 n? 4 (Staatsblad n! 102) luidende als volgt:

Artikel 1. Met intrekking van alle vroegere daarmede strijdende bepalingen, te arresteren de hieronder volgende instruktiën.

A. Instruktie voor de Hoofden van gewestelijk bestuur op Java en Madoera (1).

Art. 1 (enz.).

Art. 36. Hij (2) is bevoegd (3), om, bij overlijden, ziekte of andere wettige verhindering van eenen onder hem dienenden ambtenaar, beambte of inlandsch hoofd, wiens benoeming aan hoogere of andere autoriteiten is voorbehouden, tijdelijk in de vervulling der vacerende funktiën te voorzien, op de wijze die hem, in verband tot het beschikbaar personeel, in 's lands belang het meest geraden zal toeschijnen, mits onverwijld aan het betrokkene departement van algemeen bestuur of aan den Gouverneur-Generaal daarvan kennis gevende.

De door het Hoofd van gewestelijk bestuur getroffen tijdelijke voorziening houdt op van kracht te zijn, zoodra die voorziening geregeld wordt door de daartoe bevoegde autoriteit (4).

Art. 37 (enz.).

C1) Deze instructie geldt ook voor de Hoofden van gewestelijk bestuur op de Buitenbezittingen, voor zooveel zulks niet door de vorsten of volken aangegane overeenkomsten en de daarbij verzekerde rechten wordt onmogelijk gemaakt [§ II der ord. van 30 Augustus 1867 (Sthl. 1867 no. 114)1.

(2) D. i. het Hoofd van gewestelijk bestuur.

(3) Deze bevoegdheid heeft alleen betrekking op waarnemingen van zeer tijdelijken aard; voor waarnemingen van langer duur dan 6 maanden mag de aanwijzing van den vervanger niet door den Resident geschieden (Bljbl. no. 5943). De Hoofden van gewestelijk bestuur mogen, zoo noodig, alleen beschikken over het in hun gewest bescheiden organiek personeel (Bljbl. no. 4326).

(4) Deze alinea is aan artikel 36 toegevoegd bij art. 1 der ord. van 9 Mei 1910 (Stbl. 1910 no. 301).