is toegevoegd aan uw favorieten.

De sĕḍĕkahs en slamĕtans in de desa en de daarbij gewoonlijk door den Javaan gegeven andere festiviteiten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

©en laag muurtje om een graf. Soms ziet men boven gravein een op vier stijlen rustend koepeltje, een eenvoudig afdak, zeldzamer een primitief gebouwtje, nog zeldzamer is het, dat daarbij het griaf achter een hanggordijn is verscholen. Dit laatste n. 1. alleen bij vorstelijke personen. Staan de daarin begraven personen in een reuk van heiligheid, dan wordt bij deze "graven niet zelden geofferd; dergelijke graven worden dan ook dikwijls bewaakt.

N. B. Zooals uit het vorenstaande blijkt geeft de .Tavaan in zijn qualiteit meer speciaal van hoofd van het Javaansche huisgezin vrij veel slamëtans en wordt in den regel aan deze verplichting ook door hem voldaan op zoodanige wijze als hem mogelijk is. Alle hiervoren genoemde slamëtans zijn particuliere, en worden steeds te huis, nooit elders, gegeven; ook worden de kosten daarvan gewoonlijk door de familie zelf gedragen, tenzij dat anderen verzocht hebben, daaraan deel te mogen nemen, in welk geval die kosten dan onderling worden verdeeld. Buitendien komen hierbij nog de vele kleine offers in den vorm van antjaks of sadjèns, die zonder eenige plechtigheid worden gebracht, bijv. bij het begraven dor placenta, na genezing van een ziekte, enz. en die, hoe weinig zij ook kosten mogen, toch altijd eenige meerdere uitgave dan de gewone dagelijksche eischen. \oorts zij hier nog aangeteekend, dat huwelijken met sëlirs gewoonlijk met geen festiviteiten gepaard gaan, en zoo die plaats hebben, deze meest bestaan uit een sëdëkah en djagongan, zelden uit een tajoeban, zoodat de daaraan verbonden