is toegevoegd aan uw favorieten.

De sĕḍĕkahs en slamĕtans in de desa en de daarbij gewoonlijk door den Javaan gegeven andere festiviteiten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A Sëdëkahs, die betrekking hebben meer speciaal op het geloof, dat de Javaan belijdt

Het doel of de TT .... Andere oaar-

Aaam van oe , , . , Her, tnüstip

u „ gelegenheid. ' * . meae gepaard

seaekah 01 ' waarop ze worot, , *

, ^ waarvoor die " gaande rees-

slametan , gegeven

gegeven wordt ten, enz.

6. Sëdëkah bak- Het z.g. ontbijt- Op den len der Minstenseen„djadan,sëdëkah bak- feest bij het eindi- maand Sjawal of gongan" of recepda Pasa, sëdëkah gender vasten inde Sawal.In sommige tie gedurende de bakdariajaofga- maand Ramadlan, streken doet men eerstvolgende 2 a rëbëg poeasa,— — algemeenhetz.g. aan deze sëdëkah 3, vaak zelfs 7 en ar: Idoe'lfitr. Javaansch Nieuw- nog een sëdëkah meer dagen. MeerAlgemeen en in jaar genoemd, of- oecjoen - oedoenan gegoeden, ambtede eigen woning schoon het Moham- voorafgaan en wel narenenadeliijken gegeven. medaansch-Javaan- op den avond vóór geven daarna niet

sche jaar met 1 Mo- den len Sawal. De- zelden een wajangharram aanvangt, ze sëdëkah dient of tajoeban-partijdan ter eere van de Regenten plegen zielen der afgestor- dan een diner en venen, die na de receptie aan de vasten op de aar- Europeesché ingede medegemaakt te zetenen en inland-" hebben naar hun- sche onder hen diej ne gewone ver- nende ambtenaren

«> -

Het bij het offer- Het voor het iotale onkosten in , . , , guldens.

maal uit te gebed te betalen — Toelichtingen

spreken gebed sëlawat in~ Hoog- Gemid-

__ stens [ stens deld

Jlaatste geval meestal op een Vrijdag-Kliwon, en dan beloopt , ieders aandeel

hoogstens ƒ0.20. De maand Roewah is die, waarin de graven worden schoongemaakt en met bloemen bestrooid.

D'oa salamah Als voren. a \ Ook bii deze

°f donga slamët, h j » ,

ook (eenio-szins W- f^O.- se^ekah worden

.. ( ® f ó C l en „bërkat's"mede-

!=ewijzigd) donga w )

nv,- • . „ meer gegeven.

ariajan of donga „ < cn f k n i

ar- .. D e 1-50 J 5.— De kosten van

f 0.25 „ 1.— de sëdëkah oe-

doen - oetjoenan beloopen hoogstens ƒ 1 —.

|