is toegevoegd aan uw favorieten.

De sĕḍĕkahs en slamĕtans in de desa en de daarbij gewoonlijk door den Javaan gegeven andere festiviteiten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B. Sedèkahs en slametans die de Javaan geeft of aan- richt als hoofd en als lid van het Javaansche huisgezin.

Het doel of de Tr ..... Andere daar-

haam van de . ... Hettiidstio,

u lU, . „ gelegenheid, - , mede gepaard

sedekah of waarop ze wordt f „

waarvoor die gaande fees-

slametan , gegeven

gegeven wordt ten, enz.

II. Bij huw-

1. Slamëtan Om den gezant Op den avondvan Djagongan ofrengroewah-ngra- Gods en de geesten den dag, waarop de ceptie.

soelakën. der voorouders sasrahan aan de

In de eigen wo- gunstig te stem- ouders der bruid

ning der bruid. men voor het aan- wordtaangeboden.

staande huwlijk.

2. Slamëtan mi- Idem, en meer in Op den avond Djagongan of redadarèni. het bijzonder de vóór de huwlijks- ceptie, dikwijls ook

In de eigen wo- widadari's of he- sluiting in de mas- een tajoeban.

ning der bruid. meinimfen. djid.

3. Slamëtan pe- Ter verkrijging Op den avond van Wajang of tajoengantènof slamë- van den zegen van den huwlijksdag. ban dikwijls dagen tan madjëmoek. Allah, Mohammed, achtereen,— en op

In de eigen wo- en de geesten der den 35en dag nog

ning der bruid. voorouders voor gevolgd door een

het jonggetrouwde slamëtannjëlapani

paar. „pëngantèn,"waar

bij het donga slamët uitgesproken en mede sëlawat betaald wordt, doch verder geen andere festiviteiten worden gegeven.

—. ..

Het bij het offer- Het voor het T°tale °"kosten in , . , , guldens maal uit te gebed te betalen —— ;— Toelichtingen

spreken gebed sëlaWat -in- Hoog- Gemid-

stens stens deld

lijken.

Do'a of donga Sëlawat als voor a ) als voren,

slamët. de sëdëkah bak- b f

da Hadji is op- e i •/^.50 ƒ 25.

gegeven. d\ en meer

e /I - / 2.50 f f 0.50 ƒ 1.50

als voren. als voren. a \ als voren.

I ƒ2.50 / 25 -

d j en meer

e /1 — ƒ 2.50 f f 0.50 ƒ 1.50

Do'a of donga als voren. a \ als voren,

koenoet. b f

cjf 25. ƒ100.— N B. De kosten

d) en meer voor de slamë-

e ƒ5.-— ƒ 25.— tan njëlapani pë-

f f 1.50 ƒ 5 — ngantèn kunnen

op ƒ 5.— tot ƒ 45, gemiddeld op ƒ 20, worden gesteld.

>

'