is toegevoegd aan uw favorieten.

Leven op Java

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitbundige verheerlijking vind (o.a. in die van Justus van Maurik, Creusesol, Ch. Boissevain en E. Stark) en in andere een algeheele afbreking (in die van B. Veth, M. Wagenvoort en H. Borel), dan zeg ik: „Ni eet exces d'honneur, ni cette indignité!" Ik zoek de waarheid in 't midden. Er is veel leelijks in de Europeesche samenleving op Java, maar ook veel schoons en 't past ons Hollanders om niet alleen op het leelijke, doch ook op het schoone het licht te doen vallen. Laten we toch bedenken, dat in Europa onze egoïstische en egocentrische samenleving ook niet zoo bijzonder schoon is! Het is volstrekt niet nuttig om op dit gebied struisvogel-politiek toe te passen en het ongunstige niet te willen zien, integendeel: un homme averti en vaut deux en het is gewenscht, dat men in Holland ook omtrent de nadeelen (tot zekere hoogte zelfs gevaren) van het leven in Nederlandsch-Indië wordt ingelicht. Het is echter evenmin nuttig, ja zelfs voor moederland en koloniën beide bepaald schadelijk om met dikke woorden een eenzijdige, afbrekende critiek uit te oefenen op nagenoeg alles, wat in Indië wordt aangetroffen. Ik erken, dat tot dit laatste aanleiding is te vinden, zoowel in het optreden van sommige indische menschen en in sommige toestanden zelf als in hetgeen te lezen is in boeken, waarvan de schrijvers in het andere uiterste