is toegevoegd aan uw favorieten.

Leven op Java

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komt, tot U zegt: „Weet U, wat we met die berroerrde inlanders moesten doen? We moesten ze alle met een rietje op hun baadje komen, ja?'

Het kan een lid van een „gemeentelijken ') raad" gebeuren, dat hij in 't algemeen belang een voorstel heeft gedaan, voor de uitvoering waarvan een commissie moet worden benoemd, die b.v. te Bandoeng zal vergaderen; het kan hem gebeuren, dat bij zijn komst in de societeit iemand hem coram publico toeroept: „Ziedaar een lid van den Raad, dat gaarne op onze kosten een reisje naar Bandoeng zou maken!" In Holland zou hij dergelijke grapjes kwalijk opvatten, doch op Java weet hij nu eenmaal, dat ook de humor zich „aanpast aan 't klimaat" en fellere kleuren heeft aangenomen dan de echte oud-HoLLANDSCHE humor. In plaats dus van te antwoorden: „Zooals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten", lacht hij maar een weinig als „een boer, die kiespijn heeft en praat er over heen.

Ik wil nog een en ander zeggen over het verschijnsel van het uiterlijk ontbreken van vaderlandsliefde bij vele Hollanders op Java. Ik zeg „uiterlijk", omdat ik geloof, dat men bij de be-

1) Met dit weinig fraaie woord worden in de officieele taal de Indische gemeenteraden aangeduid.