is toegevoegd aan uw favorieten.

Leven op Java

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dien volstrekt niet uitsluitend aan bij de ambtenaren-B.B. Men vindt ze evenzeer bij chefs van groote handelshuizen, die suiker of andere z.g.n. „groote produkten" exporteeren, en die op hun beurt op de ambtenaren en officieren neerzien en zich verbeelden, dat de wereld om hen draait of dat zij, zooals Creusesol zegt, die Erde bewegen. Men kan 't op de mailbooten reeds bemerken bij de bespreking van de plaatsregeling aan de diner-taiel. De moeilijkheden, die daarbij voorkomen, kunnen den administrateur van 't schip dol maken, als hij geen flegmatisch temperament heeft. Wanneer een hoofdofficier van de zeemacht, die de hoogste officieele „autoriteit" aan boord is, de mooiste hut heeft gekregen, kunt ge den rijken handelsman, die 't niet altijd in zijn macht heeft om zijn kruideniers- en parvenus-eigenschappen te verbergen, zich hooren beklagen, „dat zoo'n zeekakalobbes de plaats inneemt, die hem (den handelsman) toekwam". En wanneer die handelsman „den G.G. persoonlijk kent", is er, bij wijze van spreken, „geen huis met hem te houden".

Heel groote afmetingen kan die ijdelheid aannemen, wanneer een rijk handelsman op Java Consul is van een vreemd land; hij voelt zich dan dikwijls niet minder dan een Gezant. Eenige jaren geleden woonde op Java een Brit, chef van