is toegevoegd aan uw favorieten.

Honderd brieven aan de redactie van het Bataviaasch Handelsblad

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

31ste Brief. — Over Hollandsch spreken met de Inlandsche hoofden en waarom een exemplaar van dezen brief aan Professor Doctor Snouck Hurgronje moest toegezonden worden.

18 OCTOBER 1911 .

Professor Dr. C. Snouck Hurgronje heeft in een interview, in een deftig hollandsch blad gepubliceerd en in indische bladen overgenomen, weer eens kwaad gesproken over de Opheffers. Nu zult ge zeggen: heeft de interviewer soms niet uit zijn duim gezogen? Die vraag vind ik heel ongepast voor een hoofdredacteur; die moet van 't beginsel uitgaan: 't staat in de courant, dus is 't waar. Net zoo goed als de regeering altijd gelijk heeft, evengoed wordt in de courant nimmer aan uit-den-duim-zuigerij gedaan. Maar hetzelfde wat de berichtgever mededeelde als door den professor verteld, heeft deze officieel, als adviseur voor indische en arabische zaken, ook meermalen aan de regeering verteld, en elke maal kwam er dan van den lsten gouvernements-secretaris uit naam van zijne excellentie een katje aan de Opheffers. Daar stond dan in: „Wel potverblomme, nu heeft de regeering al zoo herhaaldelijk aan de Opheffers als haar ernstigen wil te kennen gegeven, dat zij zich van de hollandsche taal bedienen moeten tegenover inlandsche hoofden, die die taal voldoende machtig zijn, en van zeer betrouwbare zijde vernam zij, dat aan dien wil geen gevolg wordt gegeven." Enfin, ik kan dat zoo in de juiste woorden niet weergeven, want Opheffer is de secretarie-stijl nog niet machtig; hij is te dom, te weinig ontwikkeld. Over eenigen tijd zal het wel uit zijn met het gedonderjaag, dat er menschen — of neen: menschen mogen er wel een eigen stijl op na houden; laat ik daarom zeggen: — dat er ambtenaren zijn, die er een eigen stijl op na houden. Dat moet uit zijn. „Le style, c'est 1'homme" moet voor 't gewone vulgus gelden, maar een ambtenaar moet zich een ambtelijken stijl eigen maken, en aangezien de ambtelijke secretariestijl je stijl is, moet men zich den secretarie-stijl eigen maken. Wie aan dat bureau te werk gesteld wordt en dat niet doet, wordt ergens elders onder dak gebracht. Ge begrijpt er 't nut niet van en zegt: als 't maar goed Hollandsch is? Waarde vriend, waar zou 't héén moeten, als elk ambtenaar er een eigen manier van schrijven op na hield! Nu 't gebleken is,