is toegevoegd aan uw favorieten.

Honderd brieven aan de redactie van het Bataviaasch Handelsblad

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

graag onfatsoenlijk is, grooter. Maar het percentage der bevolking, dat liefst fatsoenlijk blijft, is zeer groot.

Als de nood aan den man is en Kromo in staat gesteld wordt om wat te verdienen bij reliefworks, dan gaat Kromo uit den omtrek er niet heen. Is hij verplicht om als koelie te werken, dan gaat hij liefst naar een vergelegen onderneming.

Is dat niet teekenend, dat hier in 10 jaren tijd geen enkele Kromo, die door den regentschapsrechter tot een boete veroordeeld werd, in plaats van die boete te betalen, gevangenisstraf heeft willen ondergaan? Allen hebben de boete betaald.

De regent straft voor eenige categorieën van overtredingen, en de straf, die hij kan opleggen, is een maximum van ƒ 10 boete of een maximum van 6 dagen gevangenisstraf. Onze brave regent is een menschenkenner en hij legt meestal boeten op van 20 tot 30 centen.

Het maximum is 60 centen en velen hooren zich tot 10 centen boete veroordeeld.

Nu heb ik toevallig den tijd gekend, dat veel zwaarder gestraft werd, en het volk hier had een slechten naam en ik kan, na de vele jaren van humaan optreden, constateeren, dat de Kromo's hier véél fatsoenlijker geworden waren.

Laat ieder, die straf op te leggen heeft, dit voor oogen houden, dat hij in de eerste plaats fatsoenlijk moet zijn en niet als een bruut straffen.

Zal in de meeste gevallen een geringe geldboete of een lichte straf bij de overgroote massa, die nu eenmaal het ongeluk heeft, dat zij veroordeeld moet worden, geen nuttiger effect hebben dan een zware straf? De kans op berouw of verbetering is zeker grooter bij humane behandeling, want dan werkt het gif der verbittering niet, om genezing tegen te houden.

Zou Maria Magdalena niet een slechte vrouw gebleven zijn, als zij den Zachtmoedige niet op haar levenspad ontmoet had?

En Kromo, de niet-Christen, geeft me op de rol dikwijls een lesje. In zijn eerste boosheid was hij naar zijn desahoofd of assistent-wedana geloopen om zijn klacht in te dienen. Hoe dikwijls is zijn boosheid al gezakt als het relaas wordt opgemaakt, en eindigt hij zijn getuigen-verklaring met de woorden: Ik heb spijt van mijn aanklacht en verzoek vergiffenis te schenken, en soms doet hij de verre reis mee om een goed woord voor den beklaagde te doen.

Zoo honderden malen las ik, dat Kromo niet om straf geeft. Dat de