is toegevoegd aan uw favorieten.

Formulierboek voor de rechtspleging bij de inlandsche rechtbanken en gerechten op Java en Madoera

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 10.

Relaas van de gedane uitreiking met aanzegging van het afschrift eener vordering.

Op heden, den .... 19 . heb ik ... . wonende te ... . deurwaarder *) bij den landraad te ... . uit kracht van een bevel van den president van dien landraad dd 19 . aan B . . . . van beroep. .

. . . wonende ....

een afschrift eener door A . . . .bij den landraad tegen hem ingediende vordering, uitgereikt met aanzegging om daarop binnen . . . dagen te antwoorden, bij welke verrichting ik mijn exploit gedaan heb ter zijner

genoemde woonplaats al(jaar SpreJjen(Je met hem in persoon.

-woonplaats te a.

dan wel:

bij welke verrichting ik, bijaldien ik hem niet ter zijner woonplaats of verblijfplaats heb aangetroffen, gesproken

hebmet^etd73h°f aldaar.

den wijkmeester

De kosten zijn: Handteekening van den

Zegel exploitateur.

Exploit

Palengeld

Een Maleisch relaas kan aldus luiden:

Pada hari, ini, tanggal 19 . . saja . .

beroemah di menoeroet (soerat)

perentahnja kandjeng toean president landraad . . . .

tanggal 19 . . soeda serahken kadada B

pentjarian beroemah, di . . . . salinan

dari soerat sita jang di masoekken kapada pengadilan landraad oleh A ... . menjita akan dia, serta soedah memberi tahoe padanja jang di boleh mandjawab itoe soerat sita dalem .... hari.

i) Indien geen deurwaarder bij den landraad ts aangesteld behooren de

woorden «deurwaarder bij den landraad te » weg te vallen, en

moeten de in den daaropvolgenden regel voorkomende woorden «president van dien landraad» vervangen worden door: «president van den landraad te . . . .»