is toegevoegd aan uw favorieten.

Formulierboek voor de rechtspleging bij de inlandsche rechtbanken en gerechten op Java en Madoera

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van dezen landraad dd 19 . . benoemde deskundige die op afvrage zegt te zijn:

N.N. oud .... jaar, van beroep bewaarder van het kadaster te ... . wonende te ... .

Hij verklaart verder partijen wel te kennen, doch geen hunner in den bloede of door aanhuwelijking te bestaan en geen loon- of huisbediende van een hunner te zijn.

Geen wraking voorgesteld zijnde, wordt voorgelezen en aan den deskundige voornoemd voorgehouden het door hem en den tweeden deskundige P.P. onderteekend proces-verbaal van plaatselijk onderzoek dd 19 . .

Hij verklaart, dat dit proces-verbaal door hem met den tweeden deskundige P.P. is opgemaakt en onderteekend, en legt vervolgens den eed af, dat hij dat verslag geheel naar waarheid immers naar zijn beste weten heeft uitgebracht.

Hierop wordt de tweede bij interlocutoir vonnis van dezen landraad dd 19 . . benoemde deskundige binnen gelaten, die op afvrage zegt te zijn :

P.P. oud .... jaar, van beroep adjunct-landmeter der 2e klasse bij het kadaster te ... . wonende te ... .

Hij verklaart enz. (cf. le deskundige).

Partijen verklaren hierop niets meer in het midden te willen brengen en vragen vonnis.

Na de partijen en het publiek te hebben doen buiten staan, wint de landraad het gevoelen in van den hoofddjaksa, die zegt dat enz

De adviseur zegt van hetzelfde gevoelen te zijn.

Na beraadslaging besluit de landraad:

den eisch toe te wijzen,

den gedaagde te veroordeelen aan eischer te betalen de som van /12.80,

den gedaagde te verwijzen in de kosten van het geding begroot op ƒ . . . .

De terechtzitting heropend en openbaar verklaard zijnde, wordt dit vonnis bij monde van den president in het open -