is toegevoegd aan uw favorieten.

Formulierboek voor de rechtspleging bij de inlandsche rechtbanken en gerechten op Java en Madoera

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Indien geen deurwaarder bij den landraad is aangesteld zal de appellant, zooals hij ook in andere gevallen meestal doet, tot het beteekenen van het afschrift der memorie de tusschenkomst van den president moeten inroepen, om deze verrichting aan iemand op te dragen. Van deze aanwijzing, welke mondeling kan geschieden, stelle men onder de ingediende memorie de volgende aanteekening :

Het onderdistrictshoofd te is

dan wel in het geval van art. 428

A. wonende te . . . . is bij ontstentenis van een deurwaarder, bode of dienaar der openbare macht

door mij aangewezen tot uitreiking van een afschrift van deze memorie aan de wederpartij.

den .... 19 . .

De president,

Het relaas zal in dit geval eenigszins gewijzigd moeten worden en luiden als volgt:

Op heden den 19 . . heb ik

eischer

wonende te ... . ten verzoeke van gedaagde en aP_

pellant daartoe aangewezen door en op last van den president van den landraad te uitgereikt aan B.

gedaagde geintimeerde een afschrift van een door A

eischer °

eischer en appellant van een vonnis van den landraad gedaagde

te .... dd .... 19 . . No. . . in zijn zaak tegen genoemden B, ingediende memorie van appel dd.

bij welke verrichting ik mijn exploit gedaan heb ter zijner woonplaats en aldaar sprekende met hem in persoon.

Handteekening v/d exploiteur.

De kosten zijn: