is toegevoegd aan uw favorieten.

Formulierboek voor de rechtspleging bij de inlandsche rechtbanken en gerechten op Java en Madoera

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op last van den president van dien landraad aangezegd aan :

A. wonende te ... . eischer,

en

B. wonende te ... . gedaagde, dat het in hunne zaak

door den raad van justitie te in hooger beroep

gewezen vonnis, dd 19 . No. . . ter griffie van

den landraad voornoemd is gekomen, alwaar zij daarvan inzage en ten hunnen koste afschrift kunnen bekomen,

bij welke verrichting ik mijn exploit gedaan heb voorzooveel den eischer betreft sprekende met hem in persoon ter zijner woonplaats, en voor zooveel den gedaagde aangaat, vermits deze niet ter zijner woonplaats of verblijfplaats door mij is aangetroffen, sprekende met den wijkmeester te ... .

De kosten zijn: Handteekening van den

zegel exploiteur.

exploit

palengeld

Een Maleisch formulier kan aldus luiden:

Pada hari ini tanggal .... 19 . saja .... be-

roemah di . . . ., dengan perentahnjakangdjeng toewan president landraad di. ... soedah memberi tahoe kapada:

A. beroemah di . . . . , orang jang menjita,

dan

B. beroemah di . . . ., orang jang disita,

jang soerat poetoesan dalam dia orang poenja perkara jang soedah dipoetoeskan oleh pengadilan raad van justitie di . . . . dalem hooger beroep, tanggal .... 19 . soedah ditrima di kantoor griffier landraad jang terseboet, dimana diaorang boleh priksa itoe poetoesan dan boleh dapat salinannja dengan membajar belandja.

Maka saja mendjalankan ini pekerdjaan di tempat tinggalnja rnarika itoe dan disana bitjara,