is toegevoegd aan uw favorieten.

Formulierboek voor de rechtspleging bij de inlandsche rechtbanken en gerechten op Java en Madoera

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

apa jang perloe tentang orang jang menjita dengan dia sendiri,

dan

apa jang perloe tentang orang jang disita maka saja soedah bitjara dengan wijkmeester di . . . . deri sebab orang jang disita tida ada di tempat tinggalnja.

Tanda tangan deri orang jang mendjalankan pekerdjaan ini.

Ongkos2.

Van een mondeling relaas kan de volgende aanteekening onder het afschrift van het vonnis van den raad van justitie gesteld worden:

Blijkens mondelinge mededeeling van .... heeft deze op den .... 19 . . aan .... eischer en aan .... gedaagde de aanzegging gedaan als bedoeld in art. 197 Inl. Regl.

den .... 19 . .

De president,