is toegevoegd aan uw favorieten.

Formulierboek voor de rechtspleging bij de inlandsche rechtbanken en gerechten op Java en Madoera

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Executant .... wonende te

geëxecuteerde .... wonende te

. den .... 1909. De deurwaarder bij den landraad te

Deze bekendmaking zal volgens plaatselijk gebruik, dus in den regel aan het vendulokaal, ter griffie, aan de woning van den geëxecuteerde en het kantoor van den resident of assistentresident aangeplakt worden, terwijl de verkoop ook door bekkenslag bekend gemaakt kan worden.

Aant. Waar de executoriale verkoop van erfpachtsrechten op sawahs plaats vond ten overstaan van een commissie, benoemd door den assistent-resident van X, en niet van het vendukantoor te X, moet die verkoop worden nietig verklaard en het verkochte worden teruggegeven aan den geëxecuteerde. Landr. Bekasi 21 Juli 1902, Tijdschr. R. i. I. al. 80, blz. 195.

N°. 50.

Schriftelijke last tot tenuitvoerlegging van een vonnis, waarbij is veroordeeld tot betaling eener som het bedrag van f 50 niet te boven gaande.

(art. 203 Inl. Regl.)

De president van den landraad te

Gelezen het in kracht van gewijsde gegaan vonnis van

den landraad te dd 19 . . No. . .

tusschen A. eischer en B. gedaagde, waarbij de gedaagde

B. veroordeeld is tot ;

Gehoord de mededeeling van A. dat de veroordeelde

onwillig .g om aan den jnjj0U(j van bovengenoemd vonnis nalatig

gevolg te geven, en zijn verzoek tot tenuitvoerlegging daarvan;