is toegevoegd aan uw favorieten.

Formulierboek voor de rechtspleging bij de inlandsche rechtbanken en gerechten op Java en Madoera

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot gijzeling bestemde gevangenis te ... . waartoe hij zich bereid heeft verklaard.

Waarop ik enz. (gelijk het slot van het proces-verbaal, zooals dit luidt in geval geen verzet is gedaan).

Aant. De gevangenbewaarder moet krachtens art. 212 al. 2 den griffier van den landraad binnen 24 uren mondeling of schriftelijk van de plaats gehad hebbende inhechtenisstelling kennis geven.

N°. 02.

Bevel tot ontslag uit de gijzeling (art. 213 Inl Regl)

De president van den landraad te ... .

Overwegende, dat, blijkens mededeeling van den gevangenbewaarder de kosten van het onderhoud

van den gegijzelde B. door zijnen schuldeischer A. niet op den bepaalden tijd zijn voldaan;

Gelet op de a^°ftëhjke vorderin8 van den gegijzelde voornoemd tot zijn ontslag uit de gijzeling;

Gelet op art. 213 al. 2 van het Inlandsch Reglement;

Beveelt dat de gegijzelde B. onverwijld uit de gijzeling worde ontslagen;

Belast den hoofddjaksa .... bij dezen landraad met de tenuitvoerlegging van dit bevel.

Gedaan te den .... 19 . .

De president voornoemd,

Ingeval de gevangenbewaarder de vordering doet, moet deze alinea luiden :

„Gelet op de vordering van dien ambtenaar

tot ontslag uit de gijzeling van bovengenoemden gegijzelde".

Aant. Ook van de uitvoering van dit bevel moet de